బ్రౌజ్
ధర
స్థాయి
Learn about MySQL database management step by step in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
10 గంటల 1 నిమిషం
చేర్చబడిన:
60 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$99.99
$69.99
12
د.إ367.28
د.إ257.08
12
A$127.17
A$89.01
12
৳8,466.31
৳5,926.16
12
CA$126.16
CA$88.31
12
CHF 89.69
CHF 62.78
12
kr613.96
kr429.75
12
€82.55
€57.78
12
£71.34
£49.94
12
HK$775.26
HK$542.66
12
₹7,255.38
₹5,078.55
12
RM403.90
RM282.72
12
₦38,096.19
₦26,666.19
12
kr847.46
kr593.19
12
NZ$137.11
NZ$95.97
12
₱4,848.82
₱3,394.03
12
₨15,895.91
₨11,126.66
12
S$132.51
S$92.75
12
฿2,997.85
฿2,098.40
12
₺697.45
₺488.19
12
B$540.88
B$378.60
12
R1,471.43
R1,029.96
12
Лв161.46
Лв113.01
12
₩110,637.25
₩77,442.76
12
₪327.06
₪228.93
12
Learn about the Oracle SQL, SQL Plus, PL-SQL from scratch.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 39 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
35 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$13.99
$9.99
6
د.إ51.38
د.إ36.69
6
A$17.79
A$12.70
6
৳1,184.55
৳845.86
6
CA$17.65
CA$12.60
6
CHF 12.54
CHF 8.96
6
kr85.90
kr61.34
6
€11.55
€8.24
6
£9.98
£7.12
6
HK$108.47
HK$77.45
6
₹1,015.12
₹724.88
6
RM56.51
RM40.35
6
₦5,330.19
₦3,806.19
6
kr118.57
kr84.66
6
NZ$19.18
NZ$13.69
6
₱678.41
₱484.44
6
₨2,224.06
₨1,588.16
6
S$18.54
S$13.23
6
฿419.44
฿299.51
6
₺97.58
₺69.68
6
B$75.67
B$54.03
6
R205.87
R147.01
6
Лв22.59
Лв16.13
6
₩15,479.70
₩11,053.76
6
₪45.76
₪32.67
6

Sign Up

Share

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to LearnDesk learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.