బ్రౌజ్
ధర
స్థాయి
Learn Python programming from basics to advanced level.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
12 గంటల
చేర్చబడిన:
69 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$99.99
$69.99
52
€94.87
€66.41
52
£81.46
£57.02
52
CA$129.24
CA$90.46
52
A$143.38
A$100.36
52
S$138.50
S$96.94
52
HK$784.92
HK$549.42
52
CHF 96.55
CHF 67.58
52
NOK kr985.22
NOK kr689.62
52
DKK kr705.74
DKK kr493.99
52
NZ$157.78
NZ$110.44
52
د.إ367.27
د.إ257.08
52
৳9,293.98
৳6,505.50
52
₹7,810.97
₹5,467.45
52
RM439.75
RM307.81
52
₦41,520.84
₦29,063.34
52
₨21,016.19
₨14,710.70
52
฿3,528.37
฿2,469.75
52
₺1,733.51
₺1,213.40
52
B$514.11
B$359.86
52
R1,591.74
R1,114.17
52
Лв185.65
Лв129.95
52
₩129,183.56
₩90,424.61
52
₪344.84
₪241.37
52
₱5,425.30
₱3,797.55
52
¥13,638.83
¥9,546.77
52
MX$2,016.66
MX$1,411.60
52
QR364.06
QR254.83
52
P1,221.66
P855.12
52
KSh11,758.82
KSh8,230.82
52
E£1,874.46
E£1,312.07
52
ብር5,187.48
ብር3,631.08
52
Kz43,207.49
Kz30,243.94
52
CLP$87,941.20
CLP$61,556.20
52
CN¥668.88
CN¥468.19
52
RD$5,486.95
RD$3,840.70
52
DA14,581.68
DA10,206.73
52
FJ$218.37
FJ$152.85
52
Q773.94
Q541.73
52
GY$20,919.40
GY$14,642.95
52
ISK kr13,159.68
ISK kr9,211.38
52
DH1,004.54
DH703.15
52
L1,916.44
L1,341.45
52
ден5,838.31
ден4,086.64
52
MOP$808.48
MOP$565.91
52
N$1,603.83
N$1,122.63
52
C$3,585.08
C$2,509.44
52
रु12,487.43
रु8,740.83
52
S/372.58
S/260.79
52
K351.96
K246.36
52
SAR375.19
SAR262.62
52
ZK1,698.31
ZK1,188.76
52
L469.30
L328.49
52
Kč2,343.71
Kč1,640.53
52
Ft37,448.45
Ft26,212.79
52
SEK kr1,010.04
SEK kr706.99
52
ARS$12,366.50
ARS$8,656.18
52
Bs687.42
Bs481.17
52
COP$398,240.17
COP$278,756.17
52
₡68,569.95
₡47,996.91
52
L2,450.25
L1,715.10
52
₲686,877.87
₲480,793.90
52
$U3,981.91
$U2,787.21
52
Learn the concepts of core java from basics to advanced level.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 25 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
49 వీడియోలను and 33 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$59.99
20
€56.92
20
£48.87
20
CA$77.54
20
A$86.02
20
S$83.09
20
HK$470.92
20
CHF 57.92
20
NOK kr591.09
20
DKK kr423.41
20
NZ$94.66
20
د.إ220.34
20
৳5,576.01
20
₹4,686.27
20
RM263.83
20
₦24,910.84
20
₨12,608.87
20
฿2,116.88
20
₺1,040.04
20
B$308.45
20
R954.98
20
Лв111.38
20
₩77,504.97
20
₪206.89
20
₱3,254.96
20
¥8,182.75
20
MX$1,209.91
20
QR218.42
20
P732.94
20
KSh7,054.82
20
E£1,124.60
20
ብር3,112.28
20
Kz25,922.76
20
CLP$52,761.20
20
CN¥401.30
20
RD$3,291.95
20
DA8,748.42
20
FJ$131.01
20
Q464.33
20
GY$12,550.80
20
ISK kr7,895.28
20
DH602.68
20
L1,149.78
20
ден3,502.75
20
MOP$485.05
20
N$962.23
20
C$2,150.90
20
रु7,491.96
20
S/223.53
20
K211.16
20
SAR225.09
20
ZK1,018.91
20
L281.56
20
Kč1,406.13
20
Ft22,467.57
20
SEK kr605.98
20
ARS$7,419.40
20
Bs412.42
20
COP$238,928.17
20
₡41,139.23
20
L1,470.05
20
₲412,099.24
20
$U2,388.98
20
Learn about the Oracle SQL, SQL Plus, PL-SQL from scratch.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 39 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
35 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$13.99
$9.99
19
€13.27
€9.47
19
£11.39
£8.13
19
CA$18.08
CA$12.91
19
A$20.06
A$14.32
19
S$19.37
S$13.83
19
HK$109.82
HK$78.42
19
CHF 13.50
CHF 9.64
19
NOK kr137.84
NOK kr98.43
19
DKK kr98.74
DKK kr70.51
19
NZ$22.07
NZ$15.76
19
د.إ51.38
د.إ36.69
19
৳1,300.35
৳928.56
19
₹1,092.86
₹780.39
19
RM61.52
RM43.93
19
₦5,809.34
₦4,148.34
19
₨2,940.45
₨2,099.72
19
฿493.66
฿352.51
19
₺242.54
₺173.19
19
B$71.93
B$51.36
19
R222.70
R159.03
19
Лв25.97
Лв18.54
19
₩18,074.58
₩12,906.72
19
₪48.24
₪34.45
19
₱759.07
₱542.04
19
¥1,908.26
¥1,362.65
19
MX$282.15
MX$201.48
19
QR50.93
QR36.37
19
P170.92
P122.05
19
KSh1,645.22
KSh1,174.82
19
E£262.26
E£187.27
19
ብር725.80
ብር518.28
19
Kz6,045.33
Kz4,316.86
19
CLP$12,304.20
CLP$8,786.20
19
CN¥93.58
CN¥66.82
19
RD$767.70
RD$548.20
19
DA2,040.18
DA1,456.85
19
FJ$30.55
FJ$21.81
19
Q108.28
Q77.32
19
GY$2,926.91
GY$2,090.05
19
ISK kr1,841.22
ISK kr1,314.78
19
DH140.55
DH100.36
19
L268.13
L191.47
19
ден816.86
ден583.30
19
MOP$113.11
MOP$80.77
19
N$224.39
N$160.23
19
C$501.60
C$358.18
19
रु1,747.16
रु1,247.61
19
S/52.12
S/37.22
19
K49.24
K35.16
19
SAR52.49
SAR37.48
19
ZK237.61
ZK169.67
19
L65.66
L46.88
19
Kč327.91
Kč234.16
19
Ft5,239.56
Ft3,741.47
19
SEK kr141.31
SEK kr100.91
19
ARS$1,730.24
ARS$1,235.53
19
Bs96.17
Bs68.68
19
COP$55,719.37
COP$39,788.17
19
₡9,593.89
₡6,850.82
19
L342.82
L244.80
19
₲96,103.82
₲68,625.96
19
$U557.12
$U397.83
19
Learn about MySQL database management step by step in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
10 గంటల 1 నిమిషం
చేర్చబడిన:
60 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$99.99
$69.99
18
€94.87
€66.41
18
£81.46
£57.02
18
CA$129.24
CA$90.46
18
A$143.38
A$100.36
18
S$138.50
S$96.94
18
HK$784.92
HK$549.42
18
CHF 96.55
CHF 67.58
18
NOK kr985.22
NOK kr689.62
18
DKK kr705.74
DKK kr493.99
18
NZ$157.78
NZ$110.44
18
د.إ367.27
د.إ257.08
18
৳9,293.98
৳6,505.50
18
₹7,810.97
₹5,467.45
18
RM439.75
RM307.81
18
₦41,520.84
₦29,063.34
18
₨21,016.19
₨14,710.70
18
฿3,528.37
฿2,469.75
18
₺1,733.51
₺1,213.40
18
B$514.11
B$359.86
18
R1,591.74
R1,114.17
18
Лв185.65
Лв129.95
18
₩129,183.56
₩90,424.61
18
₪344.84
₪241.37
18
₱5,425.30
₱3,797.55
18
¥13,638.83
¥9,546.77
18
MX$2,016.66
MX$1,411.60
18
QR364.06
QR254.83
18
P1,221.66
P855.12
18
KSh11,758.82
KSh8,230.82
18
E£1,874.46
E£1,312.07
18
ብር5,187.48
ብር3,631.08
18
Kz43,207.49
Kz30,243.94
18
CLP$87,941.20
CLP$61,556.20
18
CN¥668.88
CN¥468.19
18
RD$5,486.95
RD$3,840.70
18
DA14,581.68
DA10,206.73
18
FJ$218.37
FJ$152.85
18
Q773.94
Q541.73
18
GY$20,919.40
GY$14,642.95
18
ISK kr13,159.68
ISK kr9,211.38
18
DH1,004.54
DH703.15
18
L1,916.44
L1,341.45
18
ден5,838.31
ден4,086.64
18
MOP$808.48
MOP$565.91
18
N$1,603.83
N$1,122.63
18
C$3,585.08
C$2,509.44
18
रु12,487.43
रु8,740.83
18
S/372.58
S/260.79
18
K351.96
K246.36
18
SAR375.19
SAR262.62
18
ZK1,698.31
ZK1,188.76
18
L469.30
L328.49
18
Kč2,343.71
Kč1,640.53
18
Ft37,448.45
Ft26,212.79
18
SEK kr1,010.04
SEK kr706.99
18
ARS$12,366.50
ARS$8,656.18
18
Bs687.42
Bs481.17
18
COP$398,240.17
COP$278,756.17
18
₡68,569.95
₡47,996.91
18
L2,450.25
L1,715.10
18
₲686,877.87
₲480,793.90
18
$U3,981.91
$U2,787.21
18
Learn about object-oriented programming with C++.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
3 గంటల 14 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
22 వీడియోలను and 1 పత్రం
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$13.99
$9.99
10
€13.27
€9.47
10
£11.39
£8.13
10
CA$18.08
CA$12.91
10
A$20.06
A$14.32
10
S$19.37
S$13.83
10
HK$109.82
HK$78.42
10
CHF 13.50
CHF 9.64
10
NOK kr137.84
NOK kr98.43
10
DKK kr98.74
DKK kr70.51
10
NZ$22.07
NZ$15.76
10
د.إ51.38
د.إ36.69
10
৳1,300.35
৳928.56
10
₹1,092.86
₹780.39
10
RM61.52
RM43.93
10
₦5,809.34
₦4,148.34
10
₨2,940.45
₨2,099.72
10
฿493.66
฿352.51
10
₺242.54
₺173.19
10
B$71.93
B$51.36
10
R222.70
R159.03
10
Лв25.97
Лв18.54
10
₩18,074.58
₩12,906.72
10
₪48.24
₪34.45
10
₱759.07
₱542.04
10
¥1,908.26
¥1,362.65
10
MX$282.15
MX$201.48
10
QR50.93
QR36.37
10
P170.92
P122.05
10
KSh1,645.22
KSh1,174.82
10
E£262.26
E£187.27
10
ብር725.80
ብር518.28
10
Kz6,045.33
Kz4,316.86
10
CLP$12,304.20
CLP$8,786.20
10
CN¥93.58
CN¥66.82
10
RD$767.70
RD$548.20
10
DA2,040.18
DA1,456.85
10
FJ$30.55
FJ$21.81
10
Q108.28
Q77.32
10
GY$2,926.91
GY$2,090.05
10
ISK kr1,841.22
ISK kr1,314.78
10
DH140.55
DH100.36
10
L268.13
L191.47
10
ден816.86
ден583.30
10
MOP$113.11
MOP$80.77
10
N$224.39
N$160.23
10
C$501.60
C$358.18
10
रु1,747.16
रु1,247.61
10
S/52.12
S/37.22
10
K49.24
K35.16
10
SAR52.49
SAR37.48
10
ZK237.61
ZK169.67
10
L65.66
L46.88
10
Kč327.91
Kč234.16
10
Ft5,239.56
Ft3,741.47
10
SEK kr141.31
SEK kr100.91
10
ARS$1,730.24
ARS$1,235.53
10
Bs96.17
Bs68.68
10
COP$55,719.37
COP$39,788.17
10
₡9,593.89
₡6,850.82
10
L342.82
L244.80
10
₲96,103.82
₲68,625.96
10
$U557.12
$U397.83
10
Learn step by step PHP web programming.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
5 గంటల 33 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
43 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$21
8
€19.92
8
£17.10
8
CA$27.14
8
A$30.11
8
S$29.08
8
HK$164.85
8
CHF 20.27
8
NOK kr206.91
8
DKK kr148.22
8
NZ$33.13
8
د.إ77.13
8
৳1,951.93
8
₹1,640.46
8
RM92.35
8
₦8,720.25
8
₨4,413.84
8
฿741.03
8
₺364.07
8
B$107.97
8
R334.30
8
Лв38.99
8
₩27,131.26
8
₪72.42
8
₱1,139.42
8
¥2,864.44
8
MX$423.54
8
QR76.46
8
P256.57
8
KSh2,469.60
8
E£393.67
8
ብር1,089.48
8
Kz9,074.48
8
CLP$18,469.50
8
CN¥140.47
8
RD$1,152.37
8
DA3,062.45
8
FJ$45.86
8
Q162.54
8
GY$4,393.51
8
ISK kr2,763.81
8
DH210.97
8
L402.49
8
ден1,226.16
8
MOP$169.79
8
N$336.84
8
C$752.94
8
रु2,622.62
8
S/78.25
8
K73.92
8
SAR78.79
8
ZK356.68
8
L98.56
8
Kč492.22
8
Ft7,864.96
8
SEK kr212.13
8
ARS$2,597.22
8
Bs144.37
8
COP$83,638.80
8
₡14,401.13
8
L514.60
8
₲144,258.77
8
$U836.28
8
Learn about the C# console programming in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 32 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
37 వీడియోలను and 17 పత్రాలు
స్థాయి:
ఇంటర్మీడియట్
$25
6
€23.72
6
£20.36
6
CA$32.31
6
A$35.85
6
S$34.62
6
HK$196.25
6
CHF 24.14
6
NOK kr246.33
6
DKK kr176.45
6
NZ$39.45
6
د.إ91.82
6
৳2,323.72
6
₹1,952.93
6
RM109.95
6
₦10,381.25
6
₨5,254.57
6
฿882.18
6
₺433.42
6
B$128.54
6
R397.97
6
Лв46.41
6
₩32,299.12
6
₪86.21
6
₱1,356.46
6
¥3,410.05
6
MX$504.21
6
QR91.02
6
P305.44
6
KSh2,940
6
E£468.66
6
ብር1,297
6
Kz10,802.95
6
CLP$21,987.50
6
CN¥167.23
6
RD$1,371.87
6
DA3,645.78
6
FJ$54.59
6
Q193.50
6
GY$5,230.37
6
ISK kr3,290.25
6
DH251.16
6
L479.15
6
ден1,459.72
6
MOP$202.14
6
N$401
6
C$896.36
6
रु3,122.17
6
S/93.15
6
K88
6
SAR93.80
6
ZK424.62
6
L117.33
6
Kč585.98
6
Ft9,363.05
6
SEK kr252.53
6
ARS$3,091.93
6
Bs171.87
6
COP$99,570
6
₡17,144.20
6
L612.62
6
₲171,736.64
6
$U995.57
6
Learn about the Microsoft Excel with VBA from basics to advanced level in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
11 గంటల 2 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
94 వీడియోలను and 91 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$25
4
€23.72
4
£20.36
4
CA$32.31
4
A$35.85
4
S$34.62
4
HK$196.25
4
CHF 24.14
4
NOK kr246.33
4
DKK kr176.45
4
NZ$39.45
4
د.إ91.82
4
৳2,323.72
4
₹1,952.93
4
RM109.95
4
₦10,381.25
4
₨5,254.57
4
฿882.18
4
₺433.42
4
B$128.54
4
R397.97
4
Лв46.41
4
₩32,299.12
4
₪86.21
4
₱1,356.46
4
¥3,410.05
4
MX$504.21
4
QR91.02
4
P305.44
4
KSh2,940
4
E£468.66
4
ብር1,297
4
Kz10,802.95
4
CLP$21,987.50
4
CN¥167.23
4
RD$1,371.87
4
DA3,645.78
4
FJ$54.59
4
Q193.50
4
GY$5,230.37
4
ISK kr3,290.25
4
DH251.16
4
L479.15
4
ден1,459.72
4
MOP$202.14
4
N$401
4
C$896.36
4
रु3,122.17
4
S/93.15
4
K88
4
SAR93.80
4
ZK424.62
4
L117.33
4
Kč585.98
4
Ft9,363.05
4
SEK kr252.53
4
ARS$3,091.93
4
Bs171.87
4
COP$99,570
4
₡17,144.20
4
L612.62
4
₲171,736.64
4
$U995.57
4
Learn how to manage accounting, inventory control, payroll, and many more business-related subjects using Tally.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
5 గంటల 58 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
41 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$29.90
53
€28.37
53
£24.35
53
CA$38.64
53
A$42.87
53
S$41.41
53
HK$234.71
53
CHF 28.87
53
NOK kr294.61
53
DKK kr211.03
53
NZ$47.18
53
د.إ109.82
53
৳2,779.17
53
₹2,335.71
53
RM131.50
53
₦12,415.97
53
₨6,284.47
53
฿1,055.08
53
₺518.37
53
B$153.73
53
R475.97
53
Лв55.51
53
₩38,629.74
53
₪103.11
53
₱1,622.32
53
¥4,078.41
53
MX$603.04
53
QR108.86
53
P365.31
53
KSh3,516.24
53
E£560.52
53
ብር1,551.21
53
Kz12,920.33
53
CLP$26,297.05
53
CN¥200.01
53
RD$1,640.76
53
DA4,360.35
53
FJ$65.30
53
Q231.43
53
GY$6,255.52
53
ISK kr3,935.13
53
DH300.39
53
L573.07
53
ден1,745.83
53
MOP$241.75
53
N$479.59
53
C$1,072.04
53
रु3,734.11
53
S/111.41
53
K105.24
53
SAR112.19
53
ZK507.84
53
L140.33
53
Kč700.84
53
Ft11,198.20
53
SEK kr302.03
53
ARS$3,697.95
53
Bs205.55
53
COP$119,085.72
53
₡20,504.46
53
L732.69
53
₲205,397.02
53
$U1,190.71
53
Learn about the complete concept of the C programming language in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 48 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
26 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$69.99
$49.99
38
€66.41
€47.43
38
£57.02
£40.72
38
CA$90.46
CA$64.61
38
A$100.36
A$71.68
38
S$96.94
S$69.24
38
HK$549.42
HK$392.42
38
CHF 67.58
CHF 48.27
38
NOK kr689.62
NOK kr492.56
38
DKK kr493.99
DKK kr352.83
38
NZ$110.44
NZ$78.88
38
د.إ257.08
د.إ183.61
38
৳6,505.50
৳4,646.52
38
₹5,467.45
₹3,905.09
38
RM307.81
RM219.85
38
₦29,063.34
₦20,758.34
38
₨14,710.70
₨10,507.04
38
฿2,469.75
฿1,764
38
₺1,213.40
₺866.67
38
B$359.86
B$257.03
38
R1,114.17
R795.79
38
Лв129.95
Лв92.81
38
₩90,424.61
₩64,585.32
38
₪241.37
₪172.40
38
₱3,797.55
₱2,712.38
38
¥9,546.77
¥6,818.73
38
MX$1,411.60
MX$1,008.23
38
QR254.83
QR182.01
38
P855.12
P610.76
38
KSh8,230.82
KSh5,878.82
38
E£1,312.07
E£937.14
38
ብር3,631.08
ብር2,593.48
38
Kz30,243.94
Kz21,601.58
38
CLP$61,556.20
CLP$43,966.20
38
CN¥468.19
CN¥334.40
38
RD$3,840.70
RD$2,743.20
38
DA10,206.73
DA7,290.11
38
FJ$152.85
FJ$109.17
38
Q541.73
Q386.93
38
GY$14,642.95
GY$10,458.65
38
ISK kr9,211.38
ISK kr6,579.18
38
DH703.15
DH502.22
38
L1,341.45
L958.12
38
ден4,086.64
ден2,918.86
38
MOP$565.91
MOP$404.19
38
N$1,122.63
N$801.83
38
C$2,509.44
C$1,792.36
38
रु8,740.83
रु6,243.09
38
S/260.79
S/186.27
38
K246.36
K175.96
38
SAR262.62
SAR187.57
38
ZK1,188.76
ZK849.07
38
L328.49
L234.62
38
Kč1,640.53
Kč1,171.74
38
Ft26,212.79
Ft18,722.35
38
SEK kr706.99
SEK kr504.97
38
ARS$8,656.18
ARS$6,182.63
38
Bs481.17
Bs343.67
38
COP$278,756.17
COP$199,100.17
38
₡47,996.91
₡34,281.54
38
L1,715.10
L1,225
38
₲480,793.90
₲343,404.58
38
$U2,787.21
$U1,990.75
38
Learn how to use JavaScript programming step by step in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
4 గంటల 34 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
34 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$20
15
€18.97
15
£16.29
15
CA$25.85
15
A$28.68
15
S$27.70
15
HK$157
15
CHF 19.31
15
NOK kr197.06
15
DKK kr141.16
15
NZ$31.56
15
د.إ73.46
15
৳1,858.98
15
₹1,562.35
15
RM87.96
15
₦8,305
15
₨4,203.65
15
฿705.74
15
₺346.73
15
B$102.83
15
R318.38
15
Лв37.13
15
₩25,839.29
15
₪68.97
15
₱1,085.17
15
¥2,728.04
15
MX$403.37
15
QR72.82
15
P244.35
15
KSh2,352
15
E£374.93
15
ብር1,037.60
15
Kz8,642.36
15
CLP$17,590
15
CN¥133.79
15
RD$1,097.50
15
DA2,916.62
15
FJ$43.67
15
Q154.80
15
GY$4,184.30
15
ISK kr2,632.20
15
DH200.93
15
L383.32
15
ден1,167.78
15
MOP$161.71
15
N$320.80
15
C$717.08
15
रु2,497.73
15
S/74.52
15
K70.40
15
SAR75.04
15
ZK339.69
15
L93.87
15
Kč468.79
15
Ft7,490.44
15
SEK kr202.02
15
ARS$2,473.54
15
Bs137.49
15
COP$79,656
15
₡13,715.36
15
L490.09
15
₲137,389.31
15
$U796.46
15
Learn how to design a web page with HTML.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
2 గంటల 17 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
25 వీడియోలను and 11 పత్రాలు
స్థాయి:
ఇంటర్మీడియట్
$15
9
€14.23
9
£12.22
9
CA$19.38
9
A$21.51
9
S$20.77
9
HK$117.75
9
CHF 14.48
9
NOK kr147.79
9
DKK kr105.87
9
NZ$23.67
9
د.إ55.09
9
৳1,394.23
9
₹1,171.76
9
RM65.97
9
₦6,228.75
9
₨3,152.74
9
฿529.30
9
₺260.05
9
B$77.12
9
R238.78
9
Лв27.85
9
₩19,379.47
9
₪51.73
9
₱813.87
9
¥2,046.03
9
MX$302.53
9
QR54.61
9
P183.26
9
KSh1,764
9
E£281.19
9
ብር778.20
9
Kz6,481.77
9
CLP$13,192.50
9
CN¥100.34
9
RD$823.12
9
DA2,187.47
9
FJ$32.75
9
Q116.10
9
GY$3,138.22
9
ISK kr1,974.15
9
DH150.69
9
L287.49
9
ден875.83
9
MOP$121.28
9
N$240.60
9
C$537.81
9
रु1,873.30
9
S/55.89
9
K52.80
9
SAR56.28
9
ZK254.77
9
L70.40
9
Kč351.59
9
Ft5,617.83
9
SEK kr151.52
9
ARS$1,855.16
9
Bs103.12
9
COP$59,742
9
₡10,286.52
9
L367.57
9
₲103,041.98
9
$U597.34
9
Learn how to use Microsoft Office and its applications.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
5 గంటల 19 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
37 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$29
7
€27.51
7
£23.62
7
CA$37.48
7
A$41.58
7
S$40.16
7
HK$227.65
7
CHF 28
7
NOK kr285.74
7
DKK kr204.68
7
NZ$45.76
7
د.إ106.51
7
৳2,695.52
7
₹2,265.41
7
RM127.54
7
₦12,042.25
7
₨6,095.30
7
฿1,023.33
7
₺502.77
7
B$149.10
7
R461.65
7
Лв53.84
7
₩37,466.98
7
₪100.01
7
₱1,573.49
7
¥3,955.65
7
MX$584.89
7
QR105.58
7
P354.31
7
KSh3,410.40
7
E£543.65
7
ብር1,504.52
7
Kz12,531.42
7
CLP$25,505.50
7
CN¥193.99
7
RD$1,591.37
7
DA4,229.11
7
FJ$63.33
7
Q224.46
7
GY$6,067.23
7
ISK kr3,816.69
7
DH291.34
7
L555.82
7
ден1,693.28
7
MOP$234.48
7
N$465.16
7
C$1,039.77
7
रु3,621.71
7
S/108.05
7
K102.08
7
SAR108.81
7
ZK492.56
7
L136.11
7
Kč679.74
7
Ft10,861.13
7
SEK kr292.94
7
ARS$3,586.64
7
Bs199.37
7
COP$115,501.20
7
₡19,887.27
7
L710.64
7
₲199,214.50
7
$U1,154.87
7