బ్రౌజ్
ధర
స్థాయి
Learn Python programming from basics to advanced level.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
12 గంటల
చేర్చబడిన:
69 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$99.99
$69.99
56
€99.92
€69.94
56
£87.73
£61.40
56
CA$132.77
CA$92.93
56
A$149.36
A$104.55
56
S$140.77
S$98.53
56
HK$784.88
HK$549.39
56
CHF 96.51
CHF 67.55
56
NOK kr1,022.59
NOK kr715.78
56
DKK kr743.05
DKK kr520.11
56
NZ$167.43
NZ$117.19
56
د.إ367.26
د.إ257.07
56
৳10,446.57
৳7,312.28
56
₹7,968.52
₹5,577.73
56
RM453.45
RM317.40
56
₦42,883.71
₦30,017.31
56
₨23,607.63
₨16,524.63
56
฿3,688.78
฿2,582.03
56
₺1,825.99
₺1,278.14
56
B$528.68
B$370.06
56
R1,767.02
R1,236.86
56
Лв195.81
Лв137.06
56
₩138,630.51
₩97,037.20
56
₪343.06
₪240.13
56
₱5,734.02
₱4,013.64
56
¥14,301.86
¥10,010.87
56
MX$2,007.17
MX$1,404.95
56
QR364.06
QR254.83
56
P1,310.81
P917.53
56
KSh12,048.79
KSh8,433.79
56
E£1,941.60
E£1,359.06
56
ብር5,249.47
ብር3,674.47
56
Kz42,999.86
Kz30,098.61
56
CLP$92,290.77
CLP$64,600.77
56
CN¥698.31
CN¥488.79
56
RD$5,349.46
RD$3,744.46
56
DA14,040.99
DA9,828.27
56
FJ$225.47
FJ$157.82
56
Q780.11
Q546.05
56
GY$20,924.90
GY$14,646.80
56
ISK kr13,958.60
ISK kr9,770.60
56
DH1,078.59
DH754.98
56
L1,932.92
L1,352.99
56
ден6,147.27
ден4,302.90
56
MOP$808.61
MOP$566
56
N$1,756.82
N$1,229.72
56
C$3,597.64
C$2,518.24
56
रु12,758.36
रु8,930.47
56
S/388.91
S/272.22
56
K352.46
K246.71
56
SAR375.77
SAR263.03
56
ZK1,565.73
ZK1,095.96
56
L491.95
L344.35
56
Kč2,451.28
Kč1,715.82
56
Ft40,426.54
Ft28,297.36
56
SEK kr1,077.82
SEK kr754.44
56
ARS$14,348.63
ARS$10,043.61
56
Bs691.09
Bs483.74
56
COP$440,871.30
COP$308,596.68
56
₡63,112.30
₡44,176.71
56
L2,467.75
L1,727.35
56
₲697,993.32
₲488,574.38
56
$U4,078.50
$U2,854.83
56
Learn the concepts of core java from basics to advanced level.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 25 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
49 వీడియోలను and 33 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$59.99
20
€59.94
20
£52.63
20
CA$79.65
20
A$89.61
20
S$84.45
20
HK$470.89
20
CHF 57.90
20
NOK kr613.51
20
DKK kr445.80
20
NZ$100.45
20
د.إ220.34
20
৳6,267.52
20
₹4,780.79
20
RM272.05
20
₦25,728.51
20
₨14,163.63
20
฿2,213.12
20
₺1,095.52
20
B$317.19
20
R1,060.14
20
Лв117.47
20
₩83,172.76
20
₪205.82
20
₱3,440.18
20
¥8,580.54
20
MX$1,204.22
20
QR218.42
20
P786.43
20
KSh7,228.79
20
E£1,164.88
20
ብር3,149.47
20
Kz25,798.19
20
CLP$55,370.77
20
CN¥418.95
20
RD$3,209.46
20
DA8,424.03
20
FJ$135.27
20
Q468.03
20
GY$12,554.10
20
ISK kr8,374.60
20
DH647.11
20
L1,159.68
20
ден3,688.11
20
MOP$485.13
20
N$1,054.02
20
C$2,158.44
20
रु7,654.51
20
S/233.33
20
K211.46
20
SAR225.44
20
ZK939.37
20
L295.15
20
Kč1,470.67
20
Ft24,254.30
20
SEK kr646.65
20
ARS$8,608.60
20
Bs414.63
20
COP$264,505.14
20
₡37,864.85
20
L1,480.55
20
₲418,768.07
20
$U2,446.94
20
Learn about the Oracle SQL, SQL Plus, PL-SQL from scratch.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 39 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
35 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$13.99
$9.99
20
€13.98
€9.98
20
£12.27
£8.76
20
CA$18.57
CA$13.26
20
A$20.89
A$14.92
20
S$19.69
S$14.06
20
HK$109.81
HK$78.41
20
CHF 13.50
CHF 9.64
20
NOK kr143.07
NOK kr102.16
20
DKK kr103.96
DKK kr74.23
20
NZ$23.42
NZ$16.72
20
د.إ51.38
د.إ36.69
20
৳1,461.62
৳1,043.71
20
₹1,114.90
₹796.13
20
RM63.44
RM45.30
20
₦6,000.03
₦4,284.51
20
₨3,303.03
₨2,358.63
20
฿516.11
฿368.54
20
₺255.48
₺182.43
20
B$73.97
B$52.82
20
R247.23
R176.54
20
Лв27.39
Лв19.56
20
₩19,396.34
₩13,850.57
20
₪47.99
₪34.27
20
₱802.27
₱572.88
20
¥2,001.03
¥1,428.89
20
MX$280.83
MX$200.53
20
QR50.93
QR36.37
20
P183.40
P130.96
20
KSh1,685.79
KSh1,203.79
20
E£271.65
E£193.98
20
ብር734.47
ብር524.47
20
Kz6,016.28
Kz4,296.11
20
CLP$12,912.77
CLP$9,220.77
20
CN¥97.70
CN¥69.76
20
RD$748.46
RD$534.46
20
DA1,964.53
DA1,402.83
20
FJ$31.54
FJ$22.52
20
Q109.14
Q77.94
20
GY$2,927.68
GY$2,090.60
20
ISK kr1,953
ISK kr1,394.60
20
DH150.91
DH107.76
20
L270.44
L193.11
20
ден860.08
ден614.17
20
MOP$113.13
MOP$80.78
20
N$245.80
N$175.52
20
C$503.36
C$359.44
20
रु1,785.07
रु1,274.68
20
S/54.41
S/38.85
20
K49.31
K35.21
20
SAR52.57
SAR37.54
20
ZK219.06
ZK156.43
20
L68.83
L49.15
20
Kč342.96
Kč244.90
20
Ft5,656.23
Ft4,039.01
20
SEK kr150.80
SEK kr107.68
20
ARS$2,007.57
ARS$1,433.57
20
Bs96.69
Bs69.04
20
COP$61,684.06
COP$44,047.44
20
₡8,830.29
₡6,305.54
20
L345.27
L246.55
20
₲97,659.03
₲69,736.50
20
$U570.64
$U407.48
20
Learn about MySQL database management step by step in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
10 గంటల 1 నిమిషం
చేర్చబడిన:
60 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$99.99
$69.99
18
€99.92
€69.94
18
£87.73
£61.40
18
CA$132.77
CA$92.93
18
A$149.36
A$104.55
18
S$140.77
S$98.53
18
HK$784.88
HK$549.39
18
CHF 96.51
CHF 67.55
18
NOK kr1,022.59
NOK kr715.78
18
DKK kr743.05
DKK kr520.11
18
NZ$167.43
NZ$117.19
18
د.إ367.26
د.إ257.07
18
৳10,446.57
৳7,312.28
18
₹7,968.52
₹5,577.73
18
RM453.45
RM317.40
18
₦42,883.71
₦30,017.31
18
₨23,607.63
₨16,524.63
18
฿3,688.78
฿2,582.03
18
₺1,825.99
₺1,278.14
18
B$528.68
B$370.06
18
R1,767.02
R1,236.86
18
Лв195.81
Лв137.06
18
₩138,630.51
₩97,037.20
18
₪343.06
₪240.13
18
₱5,734.02
₱4,013.64
18
¥14,301.86
¥10,010.87
18
MX$2,007.17
MX$1,404.95
18
QR364.06
QR254.83
18
P1,310.81
P917.53
18
KSh12,048.79
KSh8,433.79
18
E£1,941.60
E£1,359.06
18
ብር5,249.47
ብር3,674.47
18
Kz42,999.86
Kz30,098.61
18
CLP$92,290.77
CLP$64,600.77
18
CN¥698.31
CN¥488.79
18
RD$5,349.46
RD$3,744.46
18
DA14,040.99
DA9,828.27
18
FJ$225.47
FJ$157.82
18
Q780.11
Q546.05
18
GY$20,924.90
GY$14,646.80
18
ISK kr13,958.60
ISK kr9,770.60
18
DH1,078.59
DH754.98
18
L1,932.92
L1,352.99
18
ден6,147.27
ден4,302.90
18
MOP$808.61
MOP$566
18
N$1,756.82
N$1,229.72
18
C$3,597.64
C$2,518.24
18
रु12,758.36
रु8,930.47
18
S/388.91
S/272.22
18
K352.46
K246.71
18
SAR375.77
SAR263.03
18
ZK1,565.73
ZK1,095.96
18
L491.95
L344.35
18
Kč2,451.28
Kč1,715.82
18
Ft40,426.54
Ft28,297.36
18
SEK kr1,077.82
SEK kr754.44
18
ARS$14,348.63
ARS$10,043.61
18
Bs691.09
Bs483.74
18
COP$440,871.30
COP$308,596.68
18
₡63,112.30
₡44,176.71
18
L2,467.75
L1,727.35
18
₲697,993.32
₲488,574.38
18
$U4,078.50
$U2,854.83
18
Learn about object-oriented programming with C++.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
3 గంటల 14 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
22 వీడియోలను and 1 పత్రం
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$13.99
$9.99
10
€13.98
€9.98
10
£12.27
£8.76
10
CA$18.57
CA$13.26
10
A$20.89
A$14.92
10
S$19.69
S$14.06
10
HK$109.81
HK$78.41
10
CHF 13.50
CHF 9.64
10
NOK kr143.07
NOK kr102.16
10
DKK kr103.96
DKK kr74.23
10
NZ$23.42
NZ$16.72
10
د.إ51.38
د.إ36.69
10
৳1,461.62
৳1,043.71
10
₹1,114.90
₹796.13
10
RM63.44
RM45.30
10
₦6,000.03
₦4,284.51
10
₨3,303.03
₨2,358.63
10
฿516.11
฿368.54
10
₺255.48
₺182.43
10
B$73.97
B$52.82
10
R247.23
R176.54
10
Лв27.39
Лв19.56
10
₩19,396.34
₩13,850.57
10
₪47.99
₪34.27
10
₱802.27
₱572.88
10
¥2,001.03
¥1,428.89
10
MX$280.83
MX$200.53
10
QR50.93
QR36.37
10
P183.40
P130.96
10
KSh1,685.79
KSh1,203.79
10
E£271.65
E£193.98
10
ብር734.47
ብር524.47
10
Kz6,016.28
Kz4,296.11
10
CLP$12,912.77
CLP$9,220.77
10
CN¥97.70
CN¥69.76
10
RD$748.46
RD$534.46
10
DA1,964.53
DA1,402.83
10
FJ$31.54
FJ$22.52
10
Q109.14
Q77.94
10
GY$2,927.68
GY$2,090.60
10
ISK kr1,953
ISK kr1,394.60
10
DH150.91
DH107.76
10
L270.44
L193.11
10
ден860.08
ден614.17
10
MOP$113.13
MOP$80.78
10
N$245.80
N$175.52
10
C$503.36
C$359.44
10
रु1,785.07
रु1,274.68
10
S/54.41
S/38.85
10
K49.31
K35.21
10
SAR52.57
SAR37.54
10
ZK219.06
ZK156.43
10
L68.83
L49.15
10
Kč342.96
Kč244.90
10
Ft5,656.23
Ft4,039.01
10
SEK kr150.80
SEK kr107.68
10
ARS$2,007.57
ARS$1,433.57
10
Bs96.69
Bs69.04
10
COP$61,684.06
COP$44,047.44
10
₡8,830.29
₡6,305.54
10
L345.27
L246.55
10
₲97,659.03
₲69,736.50
10
$U570.64
$U407.48
10
Learn step by step PHP web programming.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
5 గంటల 33 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
43 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$21
9
€20.98
9
£18.42
9
CA$27.88
9
A$31.36
9
S$29.56
9
HK$164.84
9
CHF 20.27
9
NOK kr214.76
9
DKK kr156.05
9
NZ$35.16
9
د.إ77.13
9
৳2,194
9
₹1,673.55
9
RM95.23
9
₦9,006.48
9
₨4,958.10
9
฿774.72
9
₺383.49
9
B$111.03
9
R371.11
9
Лв41.12
9
₩29,115.31
9
₪72.05
9
₱1,204.26
9
¥3,003.69
9
MX$421.54
9
QR76.46
9
P275.29
9
KSh2,530.50
9
E£407.77
9
ብር1,102.50
9
Kz9,030.87
9
CLP$19,383
9
CN¥146.65
9
RD$1,123.50
9
DA2,948.90
9
FJ$47.35
9
Q163.84
9
GY$4,394.66
9
ISK kr2,931.60
9
DH226.52
9
L405.95
9
ден1,291.05
9
MOP$169.82
9
N$368.97
9
C$755.58
9
रु2,679.52
9
S/81.67
9
K74.02
9
SAR78.92
9
ZK328.83
9
L103.32
9
Kč514.82
9
Ft8,490.42
9
SEK kr226.36
9
ARS$3,013.51
9
Bs145.14
9
COP$92,592.23
9
₡13,254.90
9
L518.28
9
₲146,593.25
9
$U856.57
9
Learn about the C# console programming in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 32 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
37 వీడియోలను and 17 పత్రాలు
స్థాయి:
ఇంటర్మీడియట్
$25
6
€24.98
6
£21.93
6
CA$33.19
6
A$37.34
6
S$35.19
6
HK$196.23
6
CHF 24.13
6
NOK kr255.67
6
DKK kr185.78
6
NZ$41.86
6
د.إ91.82
6
৳2,611.90
6
₹1,992.33
6
RM113.37
6
₦10,722
6
₨5,902.50
6
฿922.28
6
₺456.54
6
B$132.18
6
R441.79
6
Лв48.95
6
₩34,661.09
6
₪85.77
6
₱1,433.64
6
¥3,575.82
6
MX$501.84
6
QR91.02
6
P327.73
6
KSh3,012.50
6
E£485.45
6
ብር1,312.50
6
Kz10,751.04
6
CLP$23,075
6
CN¥174.59
6
RD$1,337.50
6
DA3,510.60
6
FJ$56.37
6
Q195.04
6
GY$5,231.74
6
ISK kr3,490
6
DH269.67
6
L483.28
6
ден1,536.97
6
MOP$202.17
6
N$439.25
6
C$899.50
6
रु3,189.91
6
S/97.23
6
K88.12
6
SAR93.95
6
ZK391.47
6
L123
6
Kč612.88
6
Ft10,107.64
6
SEK kr269.48
6
ARS$3,587.51
6
Bs172.79
6
COP$110,228.84
6
₡15,779.65
6
L617
6
₲174,515.78
6
$U1,019.72
6
Learn about the Microsoft Excel with VBA from basics to advanced level in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
11 గంటల 2 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
94 వీడియోలను and 91 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$25
4
€24.98
4
£21.93
4
CA$33.19
4
A$37.34
4
S$35.19
4
HK$196.23
4
CHF 24.13
4
NOK kr255.67
4
DKK kr185.78
4
NZ$41.86
4
د.إ91.82
4
৳2,611.90
4
₹1,992.33
4
RM113.37
4
₦10,722
4
₨5,902.50
4
฿922.28
4
₺456.54
4
B$132.18
4
R441.79
4
Лв48.95
4
₩34,661.09
4
₪85.77
4
₱1,433.64
4
¥3,575.82
4
MX$501.84
4
QR91.02
4
P327.73
4
KSh3,012.50
4
E£485.45
4
ብር1,312.50
4
Kz10,751.04
4
CLP$23,075
4
CN¥174.59
4
RD$1,337.50
4
DA3,510.60
4
FJ$56.37
4
Q195.04
4
GY$5,231.74
4
ISK kr3,490
4
DH269.67
4
L483.28
4
ден1,536.97
4
MOP$202.17
4
N$439.25
4
C$899.50
4
रु3,189.91
4
S/97.23
4
K88.12
4
SAR93.95
4
ZK391.47
4
L123
4
Kč612.88
4
Ft10,107.64
4
SEK kr269.48
4
ARS$3,587.51
4
Bs172.79
4
COP$110,228.84
4
₡15,779.65
4
L617
4
₲174,515.78
4
$U1,019.72
4
Learn how to manage accounting, inventory control, payroll, and many more business-related subjects using Tally.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
5 గంటల 58 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
41 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$29.90
54
€29.87
54
£26.23
54
CA$39.70
54
A$44.66
54
S$42.09
54
HK$234.70
54
CHF 28.86
54
NOK kr305.78
54
DKK kr222.19
54
NZ$50.06
54
د.إ109.82
54
৳3,123.83
54
₹2,382.82
54
RM135.59
54
₦12,823.51
54
₨7,059.39
54
฿1,103.05
54
₺546.02
54
B$158.09
54
R528.39
54
Лв58.55
54
₩41,454.66
54
₪102.58
54
₱1,714.64
54
¥4,276.68
54
MX$600.20
54
QR108.86
54
P391.97
54
KSh3,602.95
54
E£580.59
54
ብር1,569.75
54
Kz12,858.24
54
CLP$27,597.70
54
CN¥208.81
54
RD$1,599.65
54
DA4,198.67
54
FJ$67.42
54
Q233.27
54
GY$6,257.17
54
ISK kr4,174.04
54
DH322.53
54
L578
54
ден1,838.21
54
MOP$241.79
54
N$525.34
54
C$1,075.80
54
रु3,815.13
54
S/116.29
54
K105.39
54
SAR112.36
54
ZK468.20
54
L147.10
54
Kč733
54
Ft12,088.74
54
SEK kr322.30
54
ARS$4,290.66
54
Bs206.65
54
COP$131,833.70
54
₡18,872.46
54
L737.93
54
₲208,720.87
54
$U1,219.59
54
Learn about the complete concept of the C programming language in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 48 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
26 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$69.99
$49.99
38
€69.94
€49.95
38
£61.40
£43.86
38
CA$92.93
CA$66.37
38
A$104.55
A$74.67
38
S$98.53
S$70.37
38
HK$549.39
HK$392.40
38
CHF 67.55
CHF 48.25
38
NOK kr715.78
NOK kr511.24
38
DKK kr520.11
DKK kr371.49
38
NZ$117.19
NZ$83.70
38
د.إ257.07
د.إ183.61
38
৳7,312.28
৳5,222.76
38
₹5,577.73
₹3,983.86
38
RM317.40
RM226.70
38
₦30,017.31
₦21,439.71
38
₨16,524.63
₨11,802.63
38
฿2,582.03
฿1,844.20
38
₺1,278.14
₺912.90
38
B$370.06
B$264.31
38
R1,236.86
R883.42
38
Лв137.06
Лв97.89
38
₩97,037.20
₩69,308.32
38
₪240.13
₪171.51
38
₱4,013.64
₱2,866.72
38
¥10,010.87
¥7,150.21
38
MX$1,404.95
MX$1,003.48
38
QR254.83
QR182.01
38
P917.53
P655.34
38
KSh8,433.79
KSh6,023.79
38
E£1,359.06
E£970.70
38
ብር3,674.47
ብር2,624.47
38
Kz30,098.61
Kz21,497.78
38
CLP$64,600.77
CLP$46,140.77
38
CN¥488.79
CN¥349.12
38
RD$3,744.46
RD$2,674.46
38
DA9,828.27
DA7,019.79
38
FJ$157.82
FJ$112.72
38
Q546.05
Q390.01
38
GY$14,646.80
GY$10,461.40
38
ISK kr9,770.60
ISK kr6,978.60
38
DH754.98
DH539.24
38
L1,352.99
L966.36
38
ден4,302.90
ден3,073.32
38
MOP$566
MOP$404.26
38
N$1,229.72
N$878.32
38
C$2,518.24
C$1,798.64
38
रु8,930.47
रु6,378.54
38
S/272.22
S/194.43
38
K246.71
K176.21
38
SAR263.03
SAR187.86
38
ZK1,095.96
ZK782.79
38
L344.35
L245.95
38
Kč1,715.82
Kč1,225.52
38
Ft28,297.36
Ft20,211.25
38
SEK kr754.44
SEK kr538.86
38
ARS$10,043.61
ARS$7,173.59
38
Bs483.74
Bs345.51
38
COP$308,596.68
COP$220,413.60
38
₡44,176.71
₡31,552.99
38
L1,727.35
L1,233.75
38
₲488,574.38
₲348,961.76
38
$U2,854.83
$U2,039.04
38
Learn how to use JavaScript programming step by step in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
4 గంటల 34 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
34 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$20
15
€19.98
15
£17.54
15
CA$26.55
15
A$29.87
15
S$28.15
15
HK$156.99
15
CHF 19.30
15
NOK kr204.53
15
DKK kr148.62
15
NZ$33.48
15
د.إ73.46
15
৳2,089.52
15
₹1,593.86
15
RM90.70
15
₦8,577.60
15
₨4,722
15
฿737.83
15
₺365.23
15
B$105.74
15
R353.43
15
Лв39.16
15
₩27,728.87
15
₪68.62
15
₱1,146.91
15
¥2,860.66
15
MX$401.47
15
QR72.82
15
P262.18
15
KSh2,410
15
E£388.36
15
ብር1,050
15
Kz8,600.83
15
CLP$18,460
15
CN¥139.67
15
RD$1,070
15
DA2,808.48
15
FJ$45.10
15
Q156.03
15
GY$4,185.39
15
ISK kr2,792
15
DH215.74
15
L386.62
15
ден1,229.57
15
MOP$161.73
15
N$351.40
15
C$719.60
15
रु2,551.92
15
S/77.79
15
K70.50
15
SAR75.16
15
ZK313.17
15
L98.40
15
Kč490.30
15
Ft8,086.11
15
SEK kr215.58
15
ARS$2,870.01
15
Bs138.23
15
COP$88,183.07
15
₡12,623.72
15
L493.60
15
₲139,612.62
15
$U815.78
15
Learn how to design a web page with HTML.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
2 గంటల 17 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
25 వీడియోలను and 11 పత్రాలు
స్థాయి:
ఇంటర్మీడియట్
$15
9
€14.98
9
£13.16
9
CA$19.91
9
A$22.40
9
S$21.11
9
HK$117.74
9
CHF 14.47
9
NOK kr153.40
9
DKK kr111.46
9
NZ$25.11
9
د.إ55.09
9
৳1,567.14
9
₹1,195.39
9
RM68.02
9
₦6,433.20
9
₨3,541.50
9
฿553.37
9
₺273.92
9
B$79.31
9
R265.07
9
Лв29.37
9
₩20,796.65
9
₪51.46
9
₱860.18
9
¥2,145.49
9
MX$301.10
9
QR54.61
9
P196.64
9
KSh1,807.50
9
E£291.27
9
ብር787.50
9
Kz6,450.62
9
CLP$13,845
9
CN¥104.75
9
RD$802.50
9
DA2,106.36
9
FJ$33.82
9
Q117.02
9
GY$3,139.04
9
ISK kr2,094
9
DH161.80
9
L289.96
9
ден922.18
9
MOP$121.30
9
N$263.55
9
C$539.70
9
रु1,913.94
9
S/58.34
9
K52.87
9
SAR56.37
9
ZK234.88
9
L73.80
9
Kč367.72
9
Ft6,064.58
9
SEK kr161.69
9
ARS$2,152.50
9
Bs103.67
9
COP$66,137.30
9
₡9,467.79
9
L370.20
9
₲104,709.47
9
$U611.83
9
Learn how to use Microsoft Office and its applications.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
5 గంటల 19 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
37 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$29
7
€28.97
7
£25.44
7
CA$38.50
7
A$43.32
7
S$40.82
7
HK$227.63
7
CHF 27.99
7
NOK kr296.58
7
DKK kr215.50
7
NZ$48.56
7
د.إ106.51
7
৳3,029.80
7
₹2,311.10
7
RM131.51
7
₦12,437.52
7
₨6,846.90
7
฿1,069.85
7
₺529.59
7
B$153.33
7
R512.48
7
Лв56.79
7
₩40,206.86
7
₪99.49
7
₱1,663.03
7
¥4,147.95
7
MX$582.13
7
QR105.58
7
P380.17
7
KSh3,494.50
7
E£563.12
7
ብር1,522.50
7
Kz12,471.20
7
CLP$26,767
7
CN¥202.53
7
RD$1,551.50
7
DA4,072.29
7
FJ$65.39
7
Q226.25
7
GY$6,068.82
7
ISK kr4,048.40
7
DH312.82
7
L560.60
7
ден1,782.88
7
MOP$234.52
7
N$509.53
7
C$1,043.42
7
रु3,700.29
7
S/112.79
7
K102.22
7
SAR108.98
7
ZK454.10
7
L142.68
7
Kč710.94
7
Ft11,724.87
7
SEK kr312.60
7
ARS$4,161.51
7
Bs200.43
7
COP$127,865.46
7
₡18,304.39
7
L715.72
7
₲202,438.30
7
$U1,182.88
7

Sign Up

Share

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to LearnDesk learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.