బ్రౌజ్
ధర
స్థాయి
Learn Python programming from basics to advanced level.
Recorded
వ్యవధి:
12 గంటల
చేర్చబడిన:
69 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$99.99
$69.99
137
€92.39
€64.67
137
£78.02
£54.61
137
CA$136.37
CA$95.45
137
A$148.34
A$103.83
137
S$135
S$94.50
137
HK$781.16
HK$546.79
137
CHF 89.79
CHF 62.85
137
NOK kr1,062.18
NOK kr743.49
137
DKK kr689.16
DKK kr482.39
137
NZ$163.39
NZ$114.36
137
د.إ367.26
د.إ257.07
137
৳11,749.62
৳8,224.38
137
₹8,348.11
₹5,843.42
137
RM470.70
RM329.47
137
₦140,585.94
₦98,405.94
137
₨27,849.32
₨19,493.69
137
฿3,638.93
฿2,547.14
137
₺3,278.61
₺2,294.93
137
B$547.14
B$382.98
137
R1,812.35
R1,268.59
137
Лв180.69
Лв126.47
137
₩138,272.80
₩96,786.81
137
₪367.24
₪257.06
137
₱5,841.91
₱4,089.16
137
¥16,100.43
¥11,269.82
137
MX$1,802.01
MX$1,261.35
137
QR364.75
QR255.31
137
P1,354.09
P947.82
137
KSh12,848.71
KSh8,993.71
137
E£4,807.51
E£3,365.11
137
ብር5,775.45
ብር4,042.64
137
Kz87,196.27
Kz61,034.77
137
CLP$93,858.61
CLP$65,698.21
137
CN¥727.10
CN¥508.95
137
RD$5,912.20
RD$4,138.36
137
DA13,424.30
DA9,396.61
137
FJ$223.39
FJ$156.37
137
Q776.99
Q543.87
137
GY$20,921.26
GY$14,644.25
137
ISK kr13,756.62
ISK kr9,629.22
137
DH986.06
DH690.21
137
L1,779.82
L1,245.82
137
ден5,692.58
ден3,984.63
137
MOP$804.49
MOP$563.12
137
N$1,815.48
N$1,270.78
137
C$3,680.47
C$2,576.22
137
रु13,357.36
रु9,349.75
137
S/379.39
S/265.56
137
K390.76
K273.52
137
SAR375.03
SAR262.51
137
ZK2,462.48
ZK1,723.66
137
L459.48
L321.62
137
Kč2,330.97
Kč1,631.61
137
Ft36,482.59
Ft25,536.72
137
SEK kr1,055.65
SEK kr738.92
137
ARS$91,714.98
ARS$64,197.73
137
Bs690.94
Bs483.63
137
COP$408,633.22
COP$286,030.99
137
₡53,461.89
₡37,421.72
137
L2,476.60
L1,733.55
137
₲753,918.54
₲527,720.36
137
$U3,997.01
$U2,797.79
137
zł393.44
zł275.39
137
Learn step by step PHP web programming.
Recorded
వ్యవధి:
5 గంటల 33 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
43 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$21
126
€19.40
126
£16.38
126
CA$28.64
126
A$31.15
126
S$28.35
126
HK$164.06
126
CHF 18.85
126
NOK kr223.08
126
DKK kr144.73
126
NZ$34.31
126
د.إ77.13
126
৳2,467.66
126
₹1,753.27
126
RM98.85
126
₦29,526
126
₨5,848.94
126
฿764.25
126
₺688.57
126
B$114.91
126
R380.63
126
Лв37.94
126
₩29,040.19
126
₪77.12
126
₱1,226.92
126
¥3,381.43
126
MX$378.46
126
QR76.60
126
P284.38
126
KSh2,698.50
126
E£1,009.68
126
ብር1,212.96
126
Kz18,313.05
126
CLP$19,712.28
126
CN¥152.70
126
RD$1,241.68
126
DA2,819.38
126
FJ$46.91
126
Q163.18
126
GY$4,393.90
126
ISK kr2,889.18
126
DH207.09
126
L373.80
126
ден1,195.56
126
MOP$168.96
126
N$381.28
126
C$772.97
126
रु2,805.32
126
S/79.68
126
K82.06
126
SAR78.76
126
ZK517.17
126
L96.50
126
Kč489.55
126
Ft7,662.11
126
SEK kr221.70
126
ARS$19,262.07
126
Bs145.11
126
COP$85,821.55
126
₡11,228.12
126
L520.13
126
₲158,338.72
126
$U839.45
126
zł82.63
126
Learn about the C# console programming in Telugu.
Recorded
వ్యవధి:
6 గంటల 32 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
37 వీడియోలను and 17 పత్రాలు
స్థాయి:
ఇంటర్మీడియట్
$25
94
€23.10
94
£19.50
94
CA$34.09
94
A$37.08
94
S$33.75
94
HK$195.31
94
CHF 22.45
94
NOK kr265.57
94
DKK kr172.30
94
NZ$40.85
94
د.إ91.82
94
৳2,937.70
94
₹2,087.23
94
RM117.68
94
₦35,150
94
₨6,963.02
94
฿909.82
94
₺819.73
94
B$136.80
94
R453.13
94
Лв45.17
94
₩34,571.65
94
₪91.82
94
₱1,460.62
94
¥4,025.51
94
MX$450.54
94
QR91.19
94
P338.55
94
KSh3,212.50
94
E£1,202
94
ብር1,444
94
Kz21,801.25
94
CLP$23,467
94
CN¥181.79
94
RD$1,478.20
94
DA3,356.41
94
FJ$55.85
94
Q194.26
94
GY$5,230.83
94
ISK kr3,439.50
94
DH246.54
94
L445
94
ден1,423.28
94
MOP$201.14
94
N$453.91
94
C$920.21
94
रु3,339.67
94
S/94.85
94
K97.70
94
SAR93.76
94
ZK615.68
94
L114.88
94
Kč582.80
94
Ft9,121.56
94
SEK kr263.94
94
ARS$22,931.03
94
Bs172.75
94
COP$102,168.52
94
₡13,366.81
94
L619.21
94
₲188,498.48
94
$U999.35
94
zł98.37
94
Learn about MySQL database management step by step in Telugu.
Recorded
వ్యవధి:
10 గంటల 1 నిమిషం
చేర్చబడిన:
60 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$99.99
$69.99
40
€92.39
€64.67
40
£78.02
£54.61
40
CA$136.37
CA$95.45
40
A$148.34
A$103.83
40
S$135
S$94.50
40
HK$781.16
HK$546.79
40
CHF 89.79
CHF 62.85
40
NOK kr1,062.18
NOK kr743.49
40
DKK kr689.16
DKK kr482.39
40
NZ$163.39
NZ$114.36
40
د.إ367.26
د.إ257.07
40
৳11,749.62
৳8,224.38
40
₹8,348.11
₹5,843.42
40
RM470.70
RM329.47
40
₦140,585.94
₦98,405.94
40
₨27,849.32
₨19,493.69
40
฿3,638.93
฿2,547.14
40
₺3,278.61
₺2,294.93
40
B$547.14
B$382.98
40
R1,812.35
R1,268.59
40
Лв180.69
Лв126.47
40
₩138,272.80
₩96,786.81
40
₪367.24
₪257.06
40
₱5,841.91
₱4,089.16
40
¥16,100.43
¥11,269.82
40
MX$1,802.01
MX$1,261.35
40
QR364.75
QR255.31
40
P1,354.09
P947.82
40
KSh12,848.71
KSh8,993.71
40
E£4,807.51
E£3,365.11
40
ብር5,775.45
ብር4,042.64
40
Kz87,196.27
Kz61,034.77
40
CLP$93,858.61
CLP$65,698.21
40
CN¥727.10
CN¥508.95
40
RD$5,912.20
RD$4,138.36
40
DA13,424.30
DA9,396.61
40
FJ$223.39
FJ$156.37
40
Q776.99
Q543.87
40
GY$20,921.26
GY$14,644.25
40
ISK kr13,756.62
ISK kr9,629.22
40
DH986.06
DH690.21
40
L1,779.82
L1,245.82
40
ден5,692.58
ден3,984.63
40
MOP$804.49
MOP$563.12
40
N$1,815.48
N$1,270.78
40
C$3,680.47
C$2,576.22
40
रु13,357.36
रु9,349.75
40
S/379.39
S/265.56
40
K390.76
K273.52
40
SAR375.03
SAR262.51
40
ZK2,462.48
ZK1,723.66
40
L459.48
L321.62
40
Kč2,330.97
Kč1,631.61
40
Ft36,482.59
Ft25,536.72
40
SEK kr1,055.65
SEK kr738.92
40
ARS$91,714.98
ARS$64,197.73
40
Bs690.94
Bs483.63
40
COP$408,633.22
COP$286,030.99
40
₡53,461.89
₡37,421.72
40
L2,476.60
L1,733.55
40
₲753,918.54
₲527,720.36
40
$U3,997.01
$U2,797.79
40
zł393.44
zł275.39
40
Learn the concepts of core java from basics to advanced level.
Recorded
వ్యవధి:
6 గంటల 25 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
49 వీడియోలను and 33 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$59.99
33
€55.43
33
£46.81
33
CA$81.81
33
A$89
33
S$80.99
33
HK$468.66
33
CHF 53.87
33
NOK kr637.26
33
DKK kr413.47
33
NZ$98.02
33
د.إ220.34
33
৳7,049.30
33
₹5,008.53
33
RM282.40
33
₦84,345.94
33
₨16,708.47
33
฿2,183.21
33
₺1,967.03
33
B$328.26
33
R1,087.34
33
Лв108.40
33
₩82,958.15
33
₪220.33
33
₱3,504.91
33
¥9,659.61
33
MX$1,081.13
33
QR218.83
33
P812.40
33
KSh7,708.71
33
E£2,884.31
33
ብር3,465.03
33
Kz52,314.27
33
CLP$56,311.41
33
CN¥436.23
33
RD$3,547.08
33
DA8,054.04
33
FJ$134.02
33
Q466.16
33
GY$12,551.92
33
ISK kr8,253.42
33
DH591.59
33
L1,067.82
33
ден3,415.32
33
MOP$482.66
33
N$1,089.21
33
C$2,208.13
33
रु8,013.88
33
S/227.62
33
K234.44
33
SAR225
33
ZK1,477.39
33
L275.67
33
Kč1,398.49
33
Ft21,888.09
33
SEK kr633.35
33
ARS$55,025.31
33
Bs414.53
33
COP$245,163.58
33
₡32,074.99
33
L1,485.86
33
₲452,320.96
33
$U2,398.04
33
zł236.04
33
Learn about the Microsoft Excel with VBA from basics to advanced level in Telugu.
Recorded
వ్యవధి:
11 గంటల 2 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
94 వీడియోలను and 91 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$25
31
€23.10
31
£19.50
31
CA$34.09
31
A$37.08
31
S$33.75
31
HK$195.31
31
CHF 22.45
31
NOK kr265.57
31
DKK kr172.30
31
NZ$40.85
31
د.إ91.82
31
৳2,937.70
31
₹2,087.23
31
RM117.68
31
₦35,150
31
₨6,963.02
31
฿909.82
31
₺819.73
31
B$136.80
31
R453.13
31
Лв45.17
31
₩34,571.65
31
₪91.82
31
₱1,460.62
31
¥4,025.51
31
MX$450.54
31
QR91.19
31
P338.55
31
KSh3,212.50
31
E£1,202
31
ብር1,444
31
Kz21,801.25
31
CLP$23,467
31
CN¥181.79
31
RD$1,478.20
31
DA3,356.41
31
FJ$55.85
31
Q194.26
31
GY$5,230.83
31
ISK kr3,439.50
31
DH246.54
31
L445
31
ден1,423.28
31
MOP$201.14
31
N$453.91
31
C$920.21
31
रु3,339.67
31
S/94.85
31
K97.70
31
SAR93.76
31
ZK615.68
31
L114.88
31
Kč582.80
31
Ft9,121.56
31
SEK kr263.94
31
ARS$22,931.03
31
Bs172.75
31
COP$102,168.52
31
₡13,366.81
31
L619.21
31
₲188,498.48
31
$U999.35
31
zł98.37
31
Learn about the Oracle SQL, SQL Plus, PL-SQL from scratch.
Recorded
వ్యవధి:
6 గంటల 39 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
35 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$13.99
$9.99
24
€12.92
€9.23
24
£10.91
£7.79
24
CA$19.08
CA$13.62
24
A$20.75
A$14.82
24
S$18.88
S$13.48
24
HK$109.29
HK$78.04
24
CHF 12.56
CHF 8.97
24
NOK kr148.61
NOK kr106.12
24
DKK kr96.42
DKK kr68.85
24
NZ$22.86
NZ$16.32
24
د.إ51.38
د.إ36.69
24
৳1,643.93
৳1,173.90
24
₹1,168.01
₹834.06
24
RM65.85
RM47.02
24
₦19,669.94
₦14,045.94
24
₨3,896.50
₨2,782.42
24
฿509.13
฿363.56
24
₺458.72
₺327.56
24
B$76.55
B$54.66
24
R253.57
R181.07
24
Лв25.28
Лв18.05
24
₩19,346.30
₩13,814.83
24
₪51.38
₪36.69
24
₱817.36
₱583.66
24
¥2,252.67
¥1,608.59
24
MX$252.12
MX$180.03
24
QR51.03
QR36.44
24
P189.45
P135.28
24
KSh1,797.71
KSh1,283.71
24
E£672.63
E£480.31
24
ብር808.06
ብር577.02
24
Kz12,199.97
Kz8,711.77
24
CLP$13,132.13
CLP$9,377.41
24
CN¥101.73
CN¥72.64
24
RD$827.20
RD$590.68
24
DA1,878.24
DA1,341.22
24
FJ$31.25
FJ$22.31
24
Q108.71
Q77.62
24
GY$2,927.17
GY$2,090.24
24
ISK kr1,924.74
ISK kr1,374.42
24
DH137.96
DH98.51
24
L249.02
L177.82
24
ден796.47
ден568.74
24
MOP$112.56
MOP$80.37
24
N$254.01
N$181.38
24
C$514.94
C$367.71
24
रु1,868.88
रु1,334.53
24
S/53.08
S/37.90
24
K54.67
K39.04
24
SAR52.47
SAR37.46
24
ZK344.53
ZK246.02
24
L64.28
L45.90
24
Kč326.13
Kč232.88
24
Ft5,104.42
Ft3,644.97
24
SEK kr147.70
SEK kr105.47
24
ARS$12,832.20
ARS$9,163.24
24
Bs96.67
Bs69.03
24
COP$57,173.50
COP$40,826.54
24
₡7,480.06
₡5,341.37
24
L346.51
L247.43
24
₲105,483.75
₲75,323.99
24
$U559.23
$U399.34
24
zł55.04
zł39.30
24
Learn about object-oriented programming with C++.
Recorded
వ్యవధి:
3 గంటల 14 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
22 వీడియోలను and 1 పత్రం
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$13.99
$9.99
19
€12.92
€9.23
19
£10.91
£7.79
19
CA$19.08
CA$13.62
19
A$20.75
A$14.82
19
S$18.88
S$13.48
19
HK$109.29
HK$78.04
19
CHF 12.56
CHF 8.97
19
NOK kr148.61
NOK kr106.12
19
DKK kr96.42
DKK kr68.85
19
NZ$22.86
NZ$16.32
19
د.إ51.38
د.إ36.69
19
৳1,643.93
৳1,173.90
19
₹1,168.01
₹834.06
19
RM65.85
RM47.02
19
₦19,669.94
₦14,045.94
19
₨3,896.50
₨2,782.42
19
฿509.13
฿363.56
19
₺458.72
₺327.56
19
B$76.55
B$54.66
19
R253.57
R181.07
19
Лв25.28
Лв18.05
19
₩19,346.30
₩13,814.83
19
₪51.38
₪36.69
19
₱817.36
₱583.66
19
¥2,252.67
¥1,608.59
19
MX$252.12
MX$180.03
19
QR51.03
QR36.44
19
P189.45
P135.28
19
KSh1,797.71
KSh1,283.71
19
E£672.63
E£480.31
19
ብር808.06
ብር577.02
19
Kz12,199.97
Kz8,711.77
19
CLP$13,132.13
CLP$9,377.41
19
CN¥101.73
CN¥72.64
19
RD$827.20
RD$590.68
19
DA1,878.24
DA1,341.22
19
FJ$31.25
FJ$22.31
19
Q108.71
Q77.62
19
GY$2,927.17
GY$2,090.24
19
ISK kr1,924.74
ISK kr1,374.42
19
DH137.96
DH98.51
19
L249.02
L177.82
19
ден796.47
ден568.74
19
MOP$112.56
MOP$80.37
19
N$254.01
N$181.38
19
C$514.94
C$367.71
19
रु1,868.88
रु1,334.53
19
S/53.08
S/37.90
19
K54.67
K39.04
19
SAR52.47
SAR37.46
19
ZK344.53
ZK246.02
19
L64.28
L45.90
19
Kč326.13
Kč232.88
19
Ft5,104.42
Ft3,644.97
19
SEK kr147.70
SEK kr105.47
19
ARS$12,832.20
ARS$9,163.24
19
Bs96.67
Bs69.03
19
COP$57,173.50
COP$40,826.54
19
₡7,480.06
₡5,341.37
19
L346.51
L247.43
19
₲105,483.75
₲75,323.99
19
$U559.23
$U399.34
19
zł55.04
zł39.30
19
Learn how to use JavaScript programming step by step in Telugu.
Recorded
వ్యవధి:
4 గంటల 34 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
34 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$20
79
€18.48
79
£15.60
79
CA$27.27
79
A$29.67
79
S$27
79
HK$156.24
79
CHF 17.96
79
NOK kr212.45
79
DKK kr137.84
79
NZ$32.68
79
د.إ73.45
79
৳2,350.16
79
₹1,669.78
79
RM94.15
79
₦28,120
79
₨5,570.42
79
฿727.86
79
₺655.78
79
B$109.44
79
R362.50
79
Лв36.14
79
₩27,657.32
79
₪73.45
79
₱1,168.49
79
¥3,220.41
79
MX$360.43
79
QR72.95
79
P270.84
79
KSh2,570
79
E£961.60
79
ብር1,155.20
79
Kz17,441
79
CLP$18,773.60
79
CN¥145.43
79
RD$1,182.56
79
DA2,685.12
79
FJ$44.68
79
Q155.41
79
GY$4,184.67
79
ISK kr2,751.60
79
DH197.23
79
L356
79
ден1,138.63
79
MOP$160.91
79
N$363.13
79
C$736.16
79
रु2,671.73
79
S/75.88
79
K78.16
79
SAR75.01
79
ZK492.54
79
L91.90
79
Kč466.24
79
Ft7,297.24
79
SEK kr211.15
79
ARS$18,344.83
79
Bs138.20
79
COP$81,734.81
79
₡10,693.44
79
L495.37
79
₲150,798.78
79
$U799.48
79
zł78.69
79
Learn how to manage accounting, inventory control, payroll, and many more business-related subjects using Tally.
Recorded
వ్యవధి:
5 గంటల 58 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
41 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$29.90
59
€27.62
59
£23.33
59
CA$40.77
59
A$44.35
59
S$40.37
59
HK$233.59
59
CHF 26.85
59
NOK kr317.62
59
DKK kr206.08
59
NZ$48.85
59
د.إ109.82
59
৳3,513.48
59
₹2,496.33
59
RM140.75
59
₦42,039.40
59
₨8,327.78
59
฿1,088.15
59
₺980.40
59
B$163.61
59
R541.94
59
Лв54.03
59
₩41,347.70
59
₪109.81
59
₱1,746.90
59
¥4,814.51
59
MX$538.85
59
QR109.07
59
P404.91
59
KSh3,842.15
59
E£1,437.59
59
ብር1,727.03
59
Kz26,074.29
59
CLP$28,066.53
59
CN¥217.42
59
RD$1,767.92
59
DA4,014.26
59
FJ$66.80
59
Q232.34
59
GY$6,256.08
59
ISK kr4,113.64
59
DH294.86
59
L532.22
59
ден1,702.25
59
MOP$240.56
59
N$542.88
59
C$1,100.57
59
रु3,994.25
59
S/113.45
59
K116.84
59
SAR112.14
59
ZK736.35
59
L137.39
59
Kč697.03
59
Ft10,909.38
59
SEK kr315.67
59
ARS$27,425.52
59
Bs206.61
59
COP$122,193.55
59
₡15,986.70
59
L740.58
59
₲225,444.19
59
$U1,195.22
59
zł117.65
59

Sign Up

Share

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to LearnDesk learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.