బ్రౌజ్
ధర
స్థాయి
Learn Python programming from basics to advanced level.
Recorded
వ్యవధి:
12 గంటల
చేర్చబడిన:
69 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$99.99
$69.99
104
€93.54
€65.47
104
£80.71
£56.49
104
CA$134.45
CA$94.11
104
A$154.87
A$108.41
104
S$136.28
S$95.39
104
HK$781.71
HK$547.17
104
CHF 89.64
CHF 62.75
104
NOK kr1,075.94
NOK kr753.13
104
DKK kr697.28
DKK kr488.08
104
NZ$168.40
NZ$117.87
104
د.إ367.25
د.إ257.06
104
৳10,952.32
৳7,666.29
104
₹8,322.30
₹5,825.36
104
RM469.55
RM328.67
104
₦78,942.10
₦55,257.10
104
₨29,164.24
₨20,414.09
104
฿3,594.24
฿2,515.86
104
₺2,702.93
₺1,891.97
104
B$485.43
B$339.78
104
R1,895.12
R1,326.53
104
Лв183.04
Лв128.12
104
₩132,553.79
₩92,783.67
104
₪380.59
₪266.40
104
₱5,668.23
₱3,967.59
104
¥14,766.72
¥10,336.26
104
MX$1,708.04
MX$1,195.58
104
QR364.03
QR254.81
104
P1,365.11
P955.53
104
KSh14,713.52
KSh10,299.02
104
E£3,089.31
E£2,162.42
104
ብር5,517.77
ብር3,862.27
104
Kz83,072.22
Kz58,148.06
104
CLP$88,653.13
CLP$62,054.53
104
CN¥729
CN¥510.28
104
RD$5,663.22
RD$3,964.08
104
DA13,718.63
DA9,602.62
104
FJ$226.27
FJ$158.38
104
Q785.68
Q549.95
104
GY$20,878.45
GY$14,614.29
104
ISK kr13,573.64
ISK kr9,501.14
104
DH1,023.96
DH716.74
104
L1,802.76
L1,261.88
104
ден5,755.31
ден4,028.54
104
MOP$805.24
MOP$563.64
104
N$1,901.80
N$1,331.20
104
C$3,651.08
C$2,555.65
104
रु13,286.13
रु9,299.89
104
S/371.12
S/259.77
104
K366.60
K256.61
104
SAR375.06
SAR262.53
104
ZK2,053.23
ZK1,437.20
104
L464.86
L325.39
104
Kč2,286.64
Kč1,600.58
104
Ft35,871.72
Ft25,109.13
104
SEK kr1,111.19
SEK kr777.80
104
ARS$34,995.98
ARS$24,496.13
104
Bs689.52
Bs482.64
104
COP$392,173.38
COP$274,509.60
104
₡52,899.82
₡37,028.29
104
L2,459.05
L1,721.26
104
₲725,820.71
₲508,052.72
104
$U3,806.17
$U2,664.20
104
zł435.02
zł304.50
104
Learn step by step PHP web programming.
Recorded
వ్యవధి:
5 గంటల 33 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
43 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$21
64
€19.64
64
£16.95
64
CA$28.23
64
A$32.52
64
S$28.62
64
HK$164.17
64
CHF 18.82
64
NOK kr225.97
64
DKK kr146.44
64
NZ$35.36
64
د.إ77.13
64
৳2,300.21
64
₹1,747.85
64
RM98.61
64
₦16,579.50
64
₨6,125.10
64
฿754.86
64
₺567.67
64
B$101.95
64
R398.01
64
Лв38.44
64
₩27,839.08
64
₪79.93
64
₱1,190.44
64
¥3,101.32
64
MX$358.72
64
QR76.45
64
P286.70
64
KSh3,090.15
64
E£648.82
64
ብር1,158.84
64
Kz17,446.91
64
CLP$18,619.02
64
CN¥153.10
64
RD$1,189.39
64
DA2,881.20
64
FJ$47.52
64
Q165.01
64
GY$4,384.91
64
ISK kr2,850.75
64
DH215.05
64
L378.61
64
ден1,208.73
64
MOP$169.11
64
N$399.42
64
C$766.80
64
रु2,790.36
64
S/77.94
64
K76.99
64
SAR78.77
64
ZK431.22
64
L97.63
64
Kč480.24
64
Ft7,533.81
64
SEK kr233.37
64
ARS$7,349.89
64
Bs144.81
64
COP$82,364.64
64
₡11,110.07
64
L516.45
64
₲152,437.59
64
$U799.37
64
zł91.36
64
Learn about the C# console programming in Telugu.
Recorded
వ్యవధి:
6 గంటల 32 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
37 వీడియోలను and 17 పత్రాలు
స్థాయి:
ఇంటర్మీడియట్
$25
43
€23.38
43
£20.18
43
CA$33.61
43
A$38.72
43
S$34.07
43
HK$195.44
43
CHF 22.41
43
NOK kr269.01
43
DKK kr174.33
43
NZ$42.10
43
د.إ91.82
43
৳2,738.35
43
₹2,080.78
43
RM117.40
43
₦19,737.50
43
₨7,291.79
43
฿898.65
43
₺675.80
43
B$121.37
43
R473.82
43
Лв45.76
43
₩33,141.76
43
₪95.15
43
₱1,417.20
43
¥3,692.05
43
MX$427.05
43
QR91.01
43
P341.31
43
KSh3,678.75
43
E£772.40
43
ብር1,379.58
43
Kz20,770.13
43
CLP$22,165.50
43
CN¥182.27
43
RD$1,415.94
43
DA3,430
43
FJ$56.57
43
Q196.44
43
GY$5,220.13
43
ISK kr3,393.75
43
DH256.01
43
L450.73
43
ден1,438.97
43
MOP$201.33
43
N$475.50
43
C$912.86
43
रु3,321.86
43
S/92.79
43
K91.66
43
SAR93.77
43
ZK513.35
43
L116.22
43
Kč571.71
43
Ft8,968.82
43
SEK kr277.82
43
ARS$8,749.87
43
Bs172.39
43
COP$98,053.15
43
₡13,226.27
43
L614.82
43
₲181,473.32
43
$U951.63
43
zł108.76
43
Learn about MySQL database management step by step in Telugu.
Recorded
వ్యవధి:
10 గంటల 1 నిమిషం
చేర్చబడిన:
60 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$99.99
$69.99
34
€93.54
€65.47
34
£80.71
£56.49
34
CA$134.45
CA$94.11
34
A$154.87
A$108.41
34
S$136.28
S$95.39
34
HK$781.71
HK$547.17
34
CHF 89.64
CHF 62.75
34
NOK kr1,075.94
NOK kr753.13
34
DKK kr697.28
DKK kr488.08
34
NZ$168.40
NZ$117.87
34
د.إ367.25
د.إ257.06
34
৳10,952.32
৳7,666.29
34
₹8,322.30
₹5,825.36
34
RM469.55
RM328.67
34
₦78,942.10
₦55,257.10
34
₨29,164.24
₨20,414.09
34
฿3,594.24
฿2,515.86
34
₺2,702.93
₺1,891.97
34
B$485.43
B$339.78
34
R1,895.12
R1,326.53
34
Лв183.04
Лв128.12
34
₩132,553.79
₩92,783.67
34
₪380.59
₪266.40
34
₱5,668.23
₱3,967.59
34
¥14,766.72
¥10,336.26
34
MX$1,708.04
MX$1,195.58
34
QR364.03
QR254.81
34
P1,365.11
P955.53
34
KSh14,713.52
KSh10,299.02
34
E£3,089.31
E£2,162.42
34
ብር5,517.77
ብር3,862.27
34
Kz83,072.22
Kz58,148.06
34
CLP$88,653.13
CLP$62,054.53
34
CN¥729
CN¥510.28
34
RD$5,663.22
RD$3,964.08
34
DA13,718.63
DA9,602.62
34
FJ$226.27
FJ$158.38
34
Q785.68
Q549.95
34
GY$20,878.45
GY$14,614.29
34
ISK kr13,573.64
ISK kr9,501.14
34
DH1,023.96
DH716.74
34
L1,802.76
L1,261.88
34
ден5,755.31
ден4,028.54
34
MOP$805.24
MOP$563.64
34
N$1,901.80
N$1,331.20
34
C$3,651.08
C$2,555.65
34
रु13,286.13
रु9,299.89
34
S/371.12
S/259.77
34
K366.60
K256.61
34
SAR375.06
SAR262.53
34
ZK2,053.23
ZK1,437.20
34
L464.86
L325.39
34
Kč2,286.64
Kč1,600.58
34
Ft35,871.72
Ft25,109.13
34
SEK kr1,111.19
SEK kr777.80
34
ARS$34,995.98
ARS$24,496.13
34
Bs689.52
Bs482.64
34
COP$392,173.38
COP$274,509.60
34
₡52,899.82
₡37,028.29
34
L2,459.05
L1,721.26
34
₲725,820.71
₲508,052.72
34
$U3,806.17
$U2,664.20
34
zł435.02
zł304.50
34
Learn the concepts of core java from basics to advanced level.
Recorded
వ్యవధి:
6 గంటల 25 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
49 వీడియోలను and 33 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$59.99
27
€56.12
27
£48.42
27
CA$80.66
27
A$92.92
27
S$81.76
27
HK$468.99
27
CHF 53.78
27
NOK kr645.52
27
DKK kr418.34
27
NZ$101.03
27
د.إ220.33
27
৳6,570.95
27
₹4,993.05
27
RM281.71
27
₦47,362.10
27
₨17,497.37
27
฿2,156.40
27
₺1,621.65
27
B$291.23
27
R1,137
27
Лв109.82
27
₩79,526.97
27
₪228.34
27
₱3,400.71
27
¥8,859.44
27
MX$1,024.76
27
QR218.40
27
P819.01
27
KSh8,827.52
27
E£1,853.46
27
ብር3,310.44
27
Kz49,840.01
27
CLP$53,188.33
27
CN¥437.37
27
RD$3,397.70
27
DA8,230.62
27
FJ$135.75
27
Q471.38
27
GY$12,526.23
27
ISK kr8,143.64
27
DH614.34
27
L1,081.58
27
ден3,452.95
27
MOP$483.11
27
N$1,141
27
C$2,190.50
27
रु7,971.14
27
S/222.65
27
K219.94
27
SAR225.02
27
ZK1,231.85
27
L278.89
27
Kč1,371.89
27
Ft21,521.60
27
SEK kr666.67
27
ARS$20,996.18
27
Bs413.68
27
COP$235,288.34
27
₡31,737.78
27
L1,475.33
27
₲435,463.39
27
$U2,283.55
27
zł260.99
27
Learn about the Microsoft Excel with VBA from basics to advanced level in Telugu.
Recorded
వ్యవధి:
11 గంటల 2 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
94 వీడియోలను and 91 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$25
22
€23.38
22
£20.18
22
CA$33.61
22
A$38.72
22
S$34.07
22
HK$195.44
22
CHF 22.41
22
NOK kr269.01
22
DKK kr174.33
22
NZ$42.10
22
د.إ91.82
22
৳2,738.35
22
₹2,080.78
22
RM117.40
22
₦19,737.50
22
₨7,291.79
22
฿898.65
22
₺675.80
22
B$121.37
22
R473.82
22
Лв45.76
22
₩33,141.76
22
₪95.15
22
₱1,417.20
22
¥3,692.05
22
MX$427.05
22
QR91.01
22
P341.31
22
KSh3,678.75
22
E£772.40
22
ብር1,379.58
22
Kz20,770.13
22
CLP$22,165.50
22
CN¥182.27
22
RD$1,415.94
22
DA3,430
22
FJ$56.57
22
Q196.44
22
GY$5,220.13
22
ISK kr3,393.75
22
DH256.01
22
L450.73
22
ден1,438.97
22
MOP$201.33
22
N$475.50
22
C$912.86
22
रु3,321.86
22
S/92.79
22
K91.66
22
SAR93.77
22
ZK513.35
22
L116.22
22
Kč571.71
22
Ft8,968.82
22
SEK kr277.82
22
ARS$8,749.87
22
Bs172.39
22
COP$98,053.15
22
₡13,226.27
22
L614.82
22
₲181,473.32
22
$U951.63
22
zł108.76
22
Learn about the Oracle SQL, SQL Plus, PL-SQL from scratch.
Recorded
వ్యవధి:
6 గంటల 39 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
35 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$13.99
$9.99
20
€13.08
€9.34
20
£11.29
£8.06
20
CA$18.81
CA$13.43
20
A$21.66
A$15.47
20
S$19.06
S$13.61
20
HK$109.37
HK$78.10
20
CHF 12.54
CHF 8.95
20
NOK kr150.53
NOK kr107.49
20
DKK kr97.56
DKK kr69.66
20
NZ$23.56
NZ$16.82
20
د.إ51.38
د.إ36.69
20
৳1,532.38
৳1,094.24
20
₹1,164.40
₹831.48
20
RM65.69
RM46.91
20
₦11,045.10
₦7,887.10
20
₨4,080.48
₨2,913.79
20
฿502.88
฿359.10
20
₺378.17
₺270.05
20
B$67.91
B$48.49
20
R265.15
R189.34
20
Лв25.61
Лв18.28
20
₩18,546.13
₩13,243.44
20
₪53.25
₪38.02
20
₱793.06
₱566.31
20
¥2,066.07
¥1,475.34
20
MX$238.97
MX$170.65
20
QR50.93
QR36.37
20
P190.99
P136.38
20
KSh2,058.62
KSh1,470.02
20
E£432.23
E£308.65
20
ብር772.01
ብር551.28
20
Kz11,622.96
Kz8,299.74
20
CLP$12,403.81
CLP$8,857.33
20
CN¥101.99
CN¥72.83
20
RD$792.36
RD$565.81
20
DA1,919.42
DA1,370.62
20
FJ$31.65
FJ$22.60
20
Q109.92
Q78.49
20
GY$2,921.18
GY$2,085.96
20
ISK kr1,899.14
ISK kr1,356.14
20
DH143.26
DH102.30
20
L252.23
L180.11
20
ден805.24
ден575.01
20
MOP$112.66
MOP$80.45
20
N$266.08
N$190
20
C$510.83
C$364.78
20
रु1,858.91
रु1,327.41
20
S/51.92
S/37.07
20
K51.29
K36.62
20
SAR52.47
SAR37.47
20
ZK287.27
ZK205.13
20
L65.04
L46.44
20
Kč319.93
Kč228.45
20
Ft5,018.95
Ft3,583.94
20
SEK kr155.47
SEK kr111.01
20
ARS$4,896.42
ARS$3,496.44
20
Bs96.47
Bs68.89
20
COP$54,870.54
COP$39,182.03
20
₡7,401.42
₡5,285.22
20
L344.05
L245.68
20
₲101,552.47
₲72,516.74
20
$U532.53
$U380.27
20
zł60.86
zł43.46
20
Learn about object-oriented programming with C++.
Recorded
వ్యవధి:
3 గంటల 14 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
22 వీడియోలను and 1 పత్రం
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$13.99
$9.99
12
€13.08
€9.34
12
£11.29
£8.06
12
CA$18.81
CA$13.43
12
A$21.66
A$15.47
12
S$19.06
S$13.61
12
HK$109.37
HK$78.10
12
CHF 12.54
CHF 8.95
12
NOK kr150.53
NOK kr107.49
12
DKK kr97.56
DKK kr69.66
12
NZ$23.56
NZ$16.82
12
د.إ51.38
د.إ36.69
12
৳1,532.38
৳1,094.24
12
₹1,164.40
₹831.48
12
RM65.69
RM46.91
12
₦11,045.10
₦7,887.10
12
₨4,080.48
₨2,913.79
12
฿502.88
฿359.10
12
₺378.17
₺270.05
12
B$67.91
B$48.49
12
R265.15
R189.34
12
Лв25.61
Лв18.28
12
₩18,546.13
₩13,243.44
12
₪53.25
₪38.02
12
₱793.06
₱566.31
12
¥2,066.07
¥1,475.34
12
MX$238.97
MX$170.65
12
QR50.93
QR36.37
12
P190.99
P136.38
12
KSh2,058.62
KSh1,470.02
12
E£432.23
E£308.65
12
ብር772.01
ብር551.28
12
Kz11,622.96
Kz8,299.74
12
CLP$12,403.81
CLP$8,857.33
12
CN¥101.99
CN¥72.83
12
RD$792.36
RD$565.81
12
DA1,919.42
DA1,370.62
12
FJ$31.65
FJ$22.60
12
Q109.92
Q78.49
12
GY$2,921.18
GY$2,085.96
12
ISK kr1,899.14
ISK kr1,356.14
12
DH143.26
DH102.30
12
L252.23
L180.11
12
ден805.24
ден575.01
12
MOP$112.66
MOP$80.45
12
N$266.08
N$190
12
C$510.83
C$364.78
12
रु1,858.91
रु1,327.41
12
S/51.92
S/37.07
12
K51.29
K36.62
12
SAR52.47
SAR37.47
12
ZK287.27
ZK205.13
12
L65.04
L46.44
12
Kč319.93
Kč228.45
12
Ft5,018.95
Ft3,583.94
12
SEK kr155.47
SEK kr111.01
12
ARS$4,896.42
ARS$3,496.44
12
Bs96.47
Bs68.89
12
COP$54,870.54
COP$39,182.03
12
₡7,401.42
₡5,285.22
12
L344.05
L245.68
12
₲101,552.47
₲72,516.74
12
$U532.53
$U380.27
12
zł60.86
zł43.46
12
Learn how to use JavaScript programming step by step in Telugu.
Recorded
వ్యవధి:
4 గంటల 34 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
34 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$20
60
€18.71
60
£16.14
60
CA$26.89
60
A$30.97
60
S$27.25
60
HK$156.35
60
CHF 17.93
60
NOK kr215.21
60
DKK kr139.47
60
NZ$33.68
60
د.إ73.45
60
৳2,190.68
60
₹1,664.62
60
RM93.92
60
₦15,790
60
₨5,833.43
60
฿718.92
60
₺540.64
60
B$97.09
60
R379.06
60
Лв36.61
60
₩26,513.40
60
₪76.12
60
₱1,133.76
60
¥2,953.64
60
MX$341.64
60
QR72.81
60
P273.04
60
KSh2,943
60
E£617.92
60
ብር1,103.66
60
Kz16,616.10
60
CLP$17,732.40
60
CN¥145.81
60
RD$1,132.75
60
DA2,744
60
FJ$45.26
60
Q157.15
60
GY$4,176.10
60
ISK kr2,715
60
DH204.81
60
L360.58
60
ден1,151.17
60
MOP$161.06
60
N$380.40
60
C$730.29
60
रु2,657.49
60
S/74.23
60
K73.32
60
SAR75.02
60
ZK410.68
60
L92.98
60
Kč457.37
60
Ft7,175.06
60
SEK kr222.26
60
ARS$6,999.89
60
Bs137.91
60
COP$78,442.52
60
₡10,581.02
60
L491.86
60
₲145,178.66
60
$U761.31
60
zł87.01
60
Learn how to manage accounting, inventory control, payroll, and many more business-related subjects using Tally.
Recorded
వ్యవధి:
5 గంటల 58 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
41 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$29.90
54
€27.97
54
£24.13
54
CA$40.20
54
A$46.31
54
S$40.75
54
HK$233.75
54
CHF 26.80
54
NOK kr321.74
54
DKK kr208.50
54
NZ$50.35
54
د.إ109.82
54
৳3,275.07
54
₹2,488.61
54
RM140.41
54
₦23,606.05
54
₨8,720.98
54
฿1,074.78
54
₺808.25
54
B$145.15
54
R566.70
54
Лв54.73
54
₩39,637.54
54
₪113.80
54
₱1,694.97
54
¥4,415.69
54
MX$510.75
54
QR108.85
54
P408.20
54
KSh4,399.78
54
E£923.79
54
ብር1,649.97
54
Kz24,841.07
54
CLP$26,509.93
54
CN¥217.99
54
RD$1,693.47
54
DA4,102.28
54
FJ$67.66
54
Q234.94
54
GY$6,243.28
54
ISK kr4,058.92
54
DH306.19
54
L539.08
54
ден1,721.01
54
MOP$240.79
54
N$568.69
54
C$1,091.78
54
रु3,972.95
54
S/110.97
54
K109.62
54
SAR112.15
54
ZK613.97
54
L139
54
Kč683.77
54
Ft10,726.71
54
SEK kr332.28
54
ARS$10,464.84
54
Bs206.18
54
COP$117,271.56
54
₡15,818.63
54
L735.33
54
₲217,042.09
54
$U1,138.16
54
zł130.08
54

Sign Up

Share

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to LearnDesk learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.