బ్రౌజ్
ధర
స్థాయి
Learn Python programming from basics to advanced level.
Recorded
వ్యవధి:
12 గంటల
చేర్చబడిన:
69 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$99.99
$69.99
135
€93.91
€65.73
135
£80.18
£56.12
135
CA$137.47
CA$96.22
135
A$154.03
A$107.81
135
S$135.93
S$95.15
135
HK$783.57
HK$548.48
135
CHF 91.35
CHF 63.94
135
NOK kr1,088.82
NOK kr762.14
135
DKK kr700.63
DKK kr490.42
135
NZ$167.82
NZ$117.47
135
د.إ367.18
د.إ257.02
135
৳10,977.62
৳7,684
135
₹8,346.70
₹5,842.44
135
RM476.69
RM333.67
135
₦124,624.53
₦87,233.43
135
₨27,803.75
₨19,461.79
135
฿3,650.78
฿2,555.43
135
₺3,232.03
₺2,262.32
135
B$508.86
B$356.19
135
R1,879.71
R1,315.74
135
Лв183.32
Лв128.32
135
₩138,172.49
₩96,716.60
135
₪377.59
₪264.30
135
₱5,657.51
₱3,960.09
135
¥15,325.40
¥10,727.32
135
MX$1,655.28
MX$1,158.65
135
QR364.70
QR255.28
135
P1,372.11
P960.43
135
KSh13,003.69
KSh9,102.19
135
E£4,754.70
E£3,328.15
135
ብር5,674.41
ብር3,971.92
135
Kz83,256.37
Kz58,276.96
135
CLP$95,228.57
CLP$66,657.14
135
CN¥723.67
CN¥506.55
135
RD$5,923.11
RD$4,145.99
135
DA13,481.92
DA9,436.93
135
FJ$226.02
FJ$158.20
135
Q778.93
Q545.23
135
GY$20,943.61
GY$14,659.90
135
ISK kr14,096.59
ISK kr9,867.19
135
DH1,005.40
DH703.75
135
L1,764.74
L1,235.26
135
ден5,773.97
ден4,041.60
135
MOP$807.19
MOP$565.01
135
N$1,872.60
N$1,310.76
135
C$3,681.23
C$2,576.75
135
रु13,342.59
रु9,339.41
135
S/371.93
S/260.34
135
K383.69
K268.57
135
SAR375.07
SAR262.54
135
ZK2,498.09
ZK1,748.59
135
L466.91
L326.82
135
Kč2,381.25
Kč1,666.80
135
Ft36,800.31
Ft25,759.11
135
SEK kr1,085.77
SEK kr760.01
135
ARS$86,566.34
ARS$60,593.84
135
Bs693.65
Bs485.53
135
COP$383,329.81
COP$268,319.37
135
₡50,850.73
₡35,593.98
135
L2,469.10
L1,728.29
135
₲738,384.68
₲516,847.12
135
$U3,867.98
$U2,707.47
135
zł400
zł279.99
135
Learn step by step PHP web programming.
Recorded
వ్యవధి:
5 గంటల 33 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
43 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$21
99
€19.72
99
£16.84
99
CA$28.87
99
A$32.34
99
S$28.54
99
HK$164.56
99
CHF 19.18
99
NOK kr228.67
99
DKK kr147.14
99
NZ$35.24
99
د.إ77.11
99
৳2,305.53
99
₹1,752.98
99
RM100.11
99
₦26,173.77
99
₨5,839.37
99
฿766.74
99
₺678.79
99
B$106.87
99
R394.77
99
Лв38.50
99
₩29,019.12
99
₪79.30
99
₱1,188.19
99
¥3,218.65
99
MX$347.64
99
QR76.59
99
P288.17
99
KSh2,731.05
99
E£998.58
99
ብር1,191.74
99
Kz17,485.58
99
CLP$19,999.99
99
CN¥151.98
99
RD$1,243.97
99
DA2,831.48
99
FJ$47.46
99
Q163.59
99
GY$4,398.59
99
ISK kr2,960.58
99
DH211.15
99
L370.63
99
ден1,212.65
99
MOP$169.52
99
N$393.28
99
C$773.13
99
रु2,802.22
99
S/78.11
99
K80.58
99
SAR78.77
99
ZK524.65
99
L98.06
99
Kč500.11
99
Ft7,728.83
99
SEK kr228.03
99
ARS$18,180.75
99
Bs145.68
99
COP$80,507.31
99
₡10,679.72
99
L518.56
99
₲155,076.29
99
$U812.35
99
zł84
99
Learn about the C# console programming in Telugu.
Recorded
వ్యవధి:
6 గంటల 32 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
37 వీడియోలను and 17 పత్రాలు
స్థాయి:
ఇంటర్మీడియట్
$25
86
€23.48
86
£20.04
86
CA$34.37
86
A$38.51
86
S$33.98
86
HK$195.91
86
CHF 22.84
86
NOK kr272.23
86
DKK kr175.17
86
NZ$41.95
86
د.إ91.80
86
৳2,744.68
86
₹2,086.88
86
RM119.18
86
₦31,159.25
86
₨6,951.63
86
฿912.78
86
₺808.09
86
B$127.23
86
R469.97
86
Лв45.83
86
₩34,546.57
86
₪94.40
86
₱1,414.52
86
¥3,831.73
86
MX$413.86
86
QR91.18
86
P343.06
86
KSh3,251.25
86
E£1,188.79
86
ብር1,418.74
86
Kz20,816.17
86
CLP$23,809.52
86
CN¥180.93
86
RD$1,480.92
86
DA3,370.81
86
FJ$56.51
86
Q194.75
86
GY$5,236.42
86
ISK kr3,524.50
86
DH251.37
86
L441.23
86
ден1,443.63
86
MOP$201.81
86
N$468.19
86
C$920.40
86
रु3,335.98
86
S/92.99
86
K95.93
86
SAR93.77
86
ZK624.58
86
L116.74
86
Kč595.37
86
Ft9,200.99
86
SEK kr271.47
86
ARS$21,643.75
86
Bs173.43
86
COP$95,842.03
86
₡12,713.95
86
L617.33
86
₲184,614.63
86
$U967.09
86
zł100.01
86
Learn about MySQL database management step by step in Telugu.
Recorded
వ్యవధి:
10 గంటల 1 నిమిషం
చేర్చబడిన:
60 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$99.99
$69.99
40
€93.91
€65.73
40
£80.18
£56.12
40
CA$137.47
CA$96.22
40
A$154.03
A$107.81
40
S$135.93
S$95.15
40
HK$783.57
HK$548.48
40
CHF 91.35
CHF 63.94
40
NOK kr1,088.82
NOK kr762.14
40
DKK kr700.63
DKK kr490.42
40
NZ$167.82
NZ$117.47
40
د.إ367.18
د.إ257.02
40
৳10,977.62
৳7,684
40
₹8,346.70
₹5,842.44
40
RM476.69
RM333.67
40
₦124,624.53
₦87,233.43
40
₨27,803.75
₨19,461.79
40
฿3,650.78
฿2,555.43
40
₺3,232.03
₺2,262.32
40
B$508.86
B$356.19
40
R1,879.71
R1,315.74
40
Лв183.32
Лв128.32
40
₩138,172.49
₩96,716.60
40
₪377.59
₪264.30
40
₱5,657.51
₱3,960.09
40
¥15,325.40
¥10,727.32
40
MX$1,655.28
MX$1,158.65
40
QR364.70
QR255.28
40
P1,372.11
P960.43
40
KSh13,003.69
KSh9,102.19
40
E£4,754.70
E£3,328.15
40
ብር5,674.41
ብር3,971.92
40
Kz83,256.37
Kz58,276.96
40
CLP$95,228.57
CLP$66,657.14
40
CN¥723.67
CN¥506.55
40
RD$5,923.11
RD$4,145.99
40
DA13,481.92
DA9,436.93
40
FJ$226.02
FJ$158.20
40
Q778.93
Q545.23
40
GY$20,943.61
GY$14,659.90
40
ISK kr14,096.59
ISK kr9,867.19
40
DH1,005.40
DH703.75
40
L1,764.74
L1,235.26
40
ден5,773.97
ден4,041.60
40
MOP$807.19
MOP$565.01
40
N$1,872.60
N$1,310.76
40
C$3,681.23
C$2,576.75
40
रु13,342.59
रु9,339.41
40
S/371.93
S/260.34
40
K383.69
K268.57
40
SAR375.07
SAR262.54
40
ZK2,498.09
ZK1,748.59
40
L466.91
L326.82
40
Kč2,381.25
Kč1,666.80
40
Ft36,800.31
Ft25,759.11
40
SEK kr1,085.77
SEK kr760.01
40
ARS$86,566.34
ARS$60,593.84
40
Bs693.65
Bs485.53
40
COP$383,329.81
COP$268,319.37
40
₡50,850.73
₡35,593.98
40
L2,469.10
L1,728.29
40
₲738,384.68
₲516,847.12
40
$U3,867.98
$U2,707.47
40
zł400
zł279.99
40
Learn the concepts of core java from basics to advanced level.
Recorded
వ్యవధి:
6 గంటల 25 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
49 వీడియోలను and 33 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$59.99
33
€56.34
33
£48.10
33
CA$82.47
33
A$92.41
33
S$81.55
33
HK$470.11
33
CHF 54.80
33
NOK kr653.25
33
DKK kr420.35
33
NZ$100.68
33
د.إ220.29
33
৳6,586.13
33
₹5,007.68
33
RM285.99
33
₦74,769.73
33
₨16,681.13
33
฿2,190.32
33
₺1,939.09
33
B$305.30
33
R1,127.75
33
Лв109.98
33
₩82,897.97
33
₪226.54
33
₱3,394.28
33
¥9,194.63
33
MX$993.10
33
QR218.81
33
P823.21
33
KSh7,801.69
33
E£2,852.63
33
ብር3,404.42
33
Kz49,950.49
33
CLP$57,133.33
33
CN¥434.17
33
RD$3,553.62
33
DA8,088.61
33
FJ$135.60
33
Q467.32
33
GY$12,565.33
33
ISK kr8,457.39
33
DH603.20
33
L1,058.77
33
ден3,464.15
33
MOP$484.28
33
N$1,123.48
33
C$2,208.59
33
रु8,005.02
33
S/223.14
33
K230.19
33
SAR225.02
33
ZK1,498.75
33
L280.12
33
Kč1,428.65
33
Ft22,078.71
33
SEK kr651.42
33
ARS$51,936.34
33
Bs416.16
33
COP$229,982.55
33
₡30,508.40
33
L1,481.36
33
₲443,001.27
33
$U2,320.63
33
zł239.98
33
Learn about the Microsoft Excel with VBA from basics to advanced level in Telugu.
Recorded
వ్యవధి:
11 గంటల 2 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
94 వీడియోలను and 91 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$25
29
€23.48
29
£20.04
29
CA$34.37
29
A$38.51
29
S$33.98
29
HK$195.91
29
CHF 22.84
29
NOK kr272.23
29
DKK kr175.17
29
NZ$41.95
29
د.إ91.80
29
৳2,744.68
29
₹2,086.88
29
RM119.18
29
₦31,159.25
29
₨6,951.63
29
฿912.78
29
₺808.09
29
B$127.23
29
R469.97
29
Лв45.83
29
₩34,546.57
29
₪94.40
29
₱1,414.52
29
¥3,831.73
29
MX$413.86
29
QR91.18
29
P343.06
29
KSh3,251.25
29
E£1,188.79
29
ብር1,418.74
29
Kz20,816.17
29
CLP$23,809.52
29
CN¥180.93
29
RD$1,480.92
29
DA3,370.81
29
FJ$56.51
29
Q194.75
29
GY$5,236.42
29
ISK kr3,524.50
29
DH251.37
29
L441.23
29
ден1,443.63
29
MOP$201.81
29
N$468.19
29
C$920.40
29
रु3,335.98
29
S/92.99
29
K95.93
29
SAR93.77
29
ZK624.58
29
L116.74
29
Kč595.37
29
Ft9,200.99
29
SEK kr271.47
29
ARS$21,643.75
29
Bs173.43
29
COP$95,842.03
29
₡12,713.95
29
L617.33
29
₲184,614.63
29
$U967.09
29
zł100.01
29
Learn about the Oracle SQL, SQL Plus, PL-SQL from scratch.
Recorded
వ్యవధి:
6 గంటల 39 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
35 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$13.99
$9.99
24
€13.13
€9.38
24
£11.21
£8.01
24
CA$19.23
CA$13.73
24
A$21.55
A$15.38
24
S$19.01
S$13.58
24
HK$109.63
HK$78.28
24
CHF 12.78
CHF 9.12
24
NOK kr152.34
NOK kr108.78
24
DKK kr98.02
DKK kr70
24
NZ$23.48
NZ$16.76
24
د.إ51.37
د.إ36.68
24
৳1,535.92
৳1,096.77
24
₹1,167.82
₹833.91
24
RM66.69
RM47.62
24
₦17,436.71
₦12,451.23
24
₨3,890.13
₨2,777.87
24
฿510.79
฿364.74
24
₺452.20
₺322.91
24
B$71.19
B$50.84
24
R262.99
R187.80
24
Лв25.65
Лв18.31
24
₩19,332.26
₩13,804.81
24
₪52.83
₪37.72
24
₱791.56
₱565.24
24
¥2,144.23
¥1,531.16
24
MX$231.59
MX$165.37
24
QR51.02
QR36.43
24
P191.97
P137.08
24
KSh1,819.39
KSh1,299.19
24
E£665.24
E£475.04
24
ብር793.93
ብር566.93
24
Kz11,648.73
Kz8,318.14
24
CLP$13,323.80
CLP$9,514.28
24
CN¥101.25
CN¥72.30
24
RD$828.72
RD$591.77
24
DA1,886.30
DA1,346.97
24
FJ$31.62
FJ$22.58
24
Q108.98
Q77.82
24
GY$2,930.30
GY$2,092.47
24
ISK kr1,972.31
ISK kr1,408.39
24
DH140.67
DH100.45
24
L246.91
L176.31
24
ден807.85
ден576.87
24
MOP$112.93
MOP$80.64
24
N$262
N$187.09
24
C$515.05
C$367.79
24
रु1,866.81
रु1,333.05
24
S/52.03
S/37.15
24
K53.68
K38.33
24
SAR52.47
SAR37.47
24
ZK349.51
ZK249.58
24
L65.32
L46.64
24
Kč333.17
Kč237.91
24
Ft5,148.87
Ft3,676.71
24
SEK kr151.91
SEK kr108.48
24
ARS$12,111.84
ARS$8,648.84
24
Bs97.05
Bs69.30
24
COP$53,633.20
COP$38,298.47
24
₡7,114.72
₡5,080.49
24
L345.46
L246.68
24
₲103,310.34
₲73,772
24
$U541.18
$U386.45
24
zł55.96
zł39.96
24
Learn about object-oriented programming with C++.
Recorded
వ్యవధి:
3 గంటల 14 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
22 వీడియోలను and 1 పత్రం
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$13.99
$9.99
19
€13.13
€9.38
19
£11.21
£8.01
19
CA$19.23
CA$13.73
19
A$21.55
A$15.38
19
S$19.01
S$13.58
19
HK$109.63
HK$78.28
19
CHF 12.78
CHF 9.12
19
NOK kr152.34
NOK kr108.78
19
DKK kr98.02
DKK kr70
19
NZ$23.48
NZ$16.76
19
د.إ51.37
د.إ36.68
19
৳1,535.92
৳1,096.77
19
₹1,167.82
₹833.91
19
RM66.69
RM47.62
19
₦17,436.71
₦12,451.23
19
₨3,890.13
₨2,777.87
19
฿510.79
฿364.74
19
₺452.20
₺322.91
19
B$71.19
B$50.84
19
R262.99
R187.80
19
Лв25.65
Лв18.31
19
₩19,332.26
₩13,804.81
19
₪52.83
₪37.72
19
₱791.56
₱565.24
19
¥2,144.23
¥1,531.16
19
MX$231.59
MX$165.37
19
QR51.02
QR36.43
19
P191.97
P137.08
19
KSh1,819.39
KSh1,299.19
19
E£665.24
E£475.04
19
ብር793.93
ብር566.93
19
Kz11,648.73
Kz8,318.14
19
CLP$13,323.80
CLP$9,514.28
19
CN¥101.25
CN¥72.30
19
RD$828.72
RD$591.77
19
DA1,886.30
DA1,346.97
19
FJ$31.62
FJ$22.58
19
Q108.98
Q77.82
19
GY$2,930.30
GY$2,092.47
19
ISK kr1,972.31
ISK kr1,408.39
19
DH140.67
DH100.45
19
L246.91
L176.31
19
ден807.85
ден576.87
19
MOP$112.93
MOP$80.64
19
N$262
N$187.09
19
C$515.05
C$367.79
19
रु1,866.81
रु1,333.05
19
S/52.03
S/37.15
19
K53.68
K38.33
19
SAR52.47
SAR37.47
19
ZK349.51
ZK249.58
19
L65.32
L46.64
19
Kč333.17
Kč237.91
19
Ft5,148.87
Ft3,676.71
19
SEK kr151.91
SEK kr108.48
19
ARS$12,111.84
ARS$8,648.84
19
Bs97.05
Bs69.30
19
COP$53,633.20
COP$38,298.47
19
₡7,114.72
₡5,080.49
19
L345.46
L246.68
19
₲103,310.34
₲73,772
19
$U541.18
$U386.45
19
zł55.96
zł39.96
19
Learn how to use JavaScript programming step by step in Telugu.
Recorded
వ్యవధి:
4 గంటల 34 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
34 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$20
74
€18.78
74
£16.03
74
CA$27.49
74
A$30.80
74
S$27.19
74
HK$156.73
74
CHF 18.27
74
NOK kr217.78
74
DKK kr140.14
74
NZ$33.56
74
د.إ73.44
74
৳2,195.74
74
₹1,669.50
74
RM95.34
74
₦24,927.40
74
₨5,561.30
74
฿730.23
74
₺646.47
74
B$101.78
74
R375.98
74
Лв36.66
74
₩27,637.26
74
₪75.52
74
₱1,131.61
74
¥3,065.38
74
MX$331.09
74
QR72.94
74
P274.44
74
KSh2,601
74
E£951.03
74
ብር1,134.99
74
Kz16,652.94
74
CLP$19,047.61
74
CN¥144.75
74
RD$1,184.74
74
DA2,696.65
74
FJ$45.20
74
Q155.80
74
GY$4,189.14
74
ISK kr2,819.60
74
DH201.10
74
L352.98
74
ден1,154.91
74
MOP$161.45
74
N$374.55
74
C$736.32
74
रु2,668.78
74
S/74.39
74
K76.74
74
SAR75.02
74
ZK499.66
74
L93.39
74
Kč476.29
74
Ft7,360.79
74
SEK kr217.17
74
ARS$17,315
74
Bs138.74
74
COP$76,673.63
74
₡10,171.16
74
L493.87
74
₲147,691.70
74
$U773.67
74
zł80
74
Learn how to manage accounting, inventory control, payroll, and many more business-related subjects using Tally.
Recorded
వ్యవధి:
5 గంటల 58 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
41 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$29.90
59
€28.08
59
£23.97
59
CA$41.10
59
A$46.05
59
S$40.64
59
HK$234.31
59
CHF 27.31
59
NOK kr325.59
59
DKK kr209.51
59
NZ$50.18
59
د.إ109.79
59
৳3,282.63
59
₹2,495.91
59
RM142.54
59
₦37,266.46
59
₨8,314.15
59
฿1,091.69
59
₺966.47
59
B$152.16
59
R562.09
59
Лв54.82
59
₩41,317.70
59
₪112.91
59
₱1,691.76
59
¥4,582.75
59
MX$494.98
59
QR109.05
59
P410.30
59
KSh3,888.49
59
E£1,421.79
59
ብር1,696.82
59
Kz24,896.14
59
CLP$28,476.19
59
CN¥216.40
59
RD$1,771.18
59
DA4,031.49
59
FJ$67.58
59
Q232.92
59
GY$6,262.76
59
ISK kr4,215.30
59
DH300.64
59
L527.71
59
ден1,726.59
59
MOP$241.37
59
N$559.96
59
C$1,100.79
59
रु3,989.83
59
S/111.21
59
K114.73
59
SAR112.15
59
ZK747
59
L139.62
59
Kč712.06
59
Ft11,004.39
59
SEK kr324.68
59
ARS$25,885.92
59
Bs207.42
59
COP$114,627.07
59
₡15,205.88
59
L738.33
59
₲220,799.10
59
$U1,156.64
59
zł119.61
59

Sign Up

Share

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to LearnDesk learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.