బ్రౌజ్
ధర
స్థాయి
Learn Python programming from basics to advanced level.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
12 గంటల
చేర్చబడిన:
69 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$99.99
$69.99
46
د.إ367.28
د.إ257.08
46
A$127.17
A$89.01
46
৳8,466.31
৳5,926.16
46
CA$126.16
CA$88.31
46
CHF 89.69
CHF 62.78
46
kr613.96
kr429.75
46
€82.55
€57.78
46
£71.34
£49.94
46
HK$775.26
HK$542.66
46
₹7,255.38
₹5,078.55
46
RM403.90
RM282.72
46
₦38,096.19
₦26,666.19
46
kr847.46
kr593.19
46
NZ$137.11
NZ$95.97
46
₱4,848.82
₱3,394.03
46
₨15,895.91
₨11,126.66
46
S$132.51
S$92.75
46
฿2,997.85
฿2,098.40
46
₺697.45
₺488.19
46
B$540.88
B$378.60
46
R1,471.43
R1,029.96
46
Лв161.46
Лв113.01
46
₩110,637.25
₩77,442.76
46
₪327.06
₪228.93
46
Learn about MySQL database management step by step in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
10 గంటల 1 నిమిషం
చేర్చబడిన:
60 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$99.99
$69.99
12
د.إ367.28
د.إ257.08
12
A$127.17
A$89.01
12
৳8,466.31
৳5,926.16
12
CA$126.16
CA$88.31
12
CHF 89.69
CHF 62.78
12
kr613.96
kr429.75
12
€82.55
€57.78
12
£71.34
£49.94
12
HK$775.26
HK$542.66
12
₹7,255.38
₹5,078.55
12
RM403.90
RM282.72
12
₦38,096.19
₦26,666.19
12
kr847.46
kr593.19
12
NZ$137.11
NZ$95.97
12
₱4,848.82
₱3,394.03
12
₨15,895.91
₨11,126.66
12
S$132.51
S$92.75
12
฿2,997.85
฿2,098.40
12
₺697.45
₺488.19
12
B$540.88
B$378.60
12
R1,471.43
R1,029.96
12
Лв161.46
Лв113.01
12
₩110,637.25
₩77,442.76
12
₪327.06
₪228.93
12
Learn about the Oracle SQL, SQL Plus, PL-SQL from scratch.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 39 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
35 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$13.99
$9.99
6
د.إ51.38
د.إ36.69
6
A$17.79
A$12.70
6
৳1,184.55
৳845.86
6
CA$17.65
CA$12.60
6
CHF 12.54
CHF 8.96
6
kr85.90
kr61.34
6
€11.55
€8.24
6
£9.98
£7.12
6
HK$108.47
HK$77.45
6
₹1,015.12
₹724.88
6
RM56.51
RM40.35
6
₦5,330.19
₦3,806.19
6
kr118.57
kr84.66
6
NZ$19.18
NZ$13.69
6
₱678.41
₱484.44
6
₨2,224.06
₨1,588.16
6
S$18.54
S$13.23
6
฿419.44
฿299.51
6
₺97.58
₺69.68
6
B$75.67
B$54.03
6
R205.87
R147.01
6
Лв22.59
Лв16.13
6
₩15,479.70
₩11,053.76
6
₪45.76
₪32.67
6
Learn about object-oriented programming with C++.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
3 గంటల 14 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
22 వీడియోలను and 1 పత్రం
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$13.99
$9.99
3
د.إ51.38
د.إ36.69
3
A$17.79
A$12.70
3
৳1,184.55
৳845.86
3
CA$17.65
CA$12.60
3
CHF 12.54
CHF 8.96
3
kr85.90
kr61.34
3
€11.55
€8.24
3
£9.98
£7.12
3
HK$108.47
HK$77.45
3
₹1,015.12
₹724.88
3
RM56.51
RM40.35
3
₦5,330.19
₦3,806.19
3
kr118.57
kr84.66
3
NZ$19.18
NZ$13.69
3
₱678.41
₱484.44
3
₨2,224.06
₨1,588.16
3
S$18.54
S$13.23
3
฿419.44
฿299.51
3
₺97.58
₺69.68
3
B$75.67
B$54.03
3
R205.87
R147.01
3
Лв22.59
Лв16.13
3
₩15,479.70
₩11,053.76
3
₪45.76
₪32.67
3
Learn about the C# console programming in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 32 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
37 వీడియోలను and 17 పత్రాలు
స్థాయి:
ఇంటర్మీడియట్
$25
2
د.إ91.83
2
A$31.79
2
৳2,116.79
2
CA$31.54
2
CHF 22.42
2
kr153.50
2
€20.64
2
£17.83
2
HK$193.83
2
₹1,814.02
2
RM100.98
2
₦9,525
2
kr211.88
2
NZ$34.28
2
₱1,212.32
2
₨3,974.37
2
S$33.13
2
฿749.53
2
₺174.38
2
B$135.23
2
R367.89
2
Лв40.36
2
₩27,662.08
2
₪81.77
2
Learn step by step PHP web programming.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
5 గంటల 33 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
43 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$21
2
د.إ77.13
2
A$26.70
2
৳1,778.10
2
CA$26.49
2
CHF 18.83
2
kr128.94
2
€17.33
2
£14.98
2
HK$162.82
2
₹1,523.78
2
RM84.82
2
₦8,001
2
kr177.98
2
NZ$28.79
2
₱1,018.35
2
₨3,338.47
2
S$27.83
2
฿629.61
2
₺146.47
2
B$113.59
2
R309.03
2
Лв33.91
2
₩23,236.14
2
₪68.69
2
Learn the concepts of core java from basics to advanced level.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 25 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
49 వీడియోలను and 33 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$59.99
2
د.إ220.35
2
A$76.29
2
৳5,079.45
2
CA$75.69
2
CHF 53.81
2
kr368.35
2
€49.53
2
£42.80
2
HK$465.12
2
₹4,352.94
2
RM242.32
2
₦22,856.19
2
kr508.44
2
NZ$82.26
2
₱2,909.10
2
₨9,536.91
2
S$79.50
2
฿1,798.59
2
₺418.44
2
B$324.50
2
R882.80
2
Лв96.86
2
₩66,377.92
2
₪196.22
2
Learn about the Microsoft Excel with VBA from basics to advanced level in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
11 గంటల 2 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
94 వీడియోలను and 91 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$25
د.إ91.83
A$31.79
৳2,116.79
CA$31.54
CHF 22.42
kr153.50
€20.64
£17.83
HK$193.83
₹1,814.02
RM100.98
₦9,525
kr211.88
NZ$34.28
₱1,212.32
₨3,974.37
S$33.13
฿749.53
₺174.38
B$135.23
R367.89
Лв40.36
₩27,662.08
₪81.77
Learn about the complete concept of the C programming language in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 48 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
26 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$69.99
$49.99
26
د.إ257.08
د.إ183.62
26
A$89.01
A$63.57
26
৳5,926.16
৳4,232.73
26
CA$88.31
CA$63.07
26
CHF 62.78
CHF 44.84
26
kr429.75
kr306.95
26
€57.78
€41.27
26
£49.94
£35.67
26
HK$542.66
HK$387.59
26
₹5,078.55
₹3,627.32
26
RM282.72
RM201.93
26
₦26,666.19
₦19,046.19
26
kr593.19
kr423.68
26
NZ$95.97
NZ$68.54
26
₱3,394.03
₱2,424.17
26
₨11,126.66
₨7,947.16
26
S$92.75
S$66.25
26
฿2,098.40
฿1,498.77
26
₺488.19
₺348.69
26
B$378.60
B$270.41
26
R1,029.96
R735.64
26
Лв113.01
Лв80.72
26
₩77,442.76
₩55,313.09
26
₪228.93
₪163.51
26
Learn how to manage accounting, inventory control, payroll, and many more business-related subjects using Tally.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
5 గంటల 58 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
41 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$29.90
7
د.إ109.82
7
A$38.02
7
৳2,531.68
7
CA$37.72
7
CHF 26.82
7
kr183.59
7
€24.68
7
£21.33
7
HK$231.82
7
₹2,169.57
7
RM120.78
7
₦11,391.90
7
kr253.41
7
NZ$41
7
₱1,449.94
7
₨4,753.35
7
S$39.62
7
฿896.44
7
₺208.55
7
B$161.73
7
R440
7
Лв48.28
7
₩33,083.84
7
₪97.80
7
Learn how to design a web page with HTML.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
2 గంటల 17 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
25 వీడియోలను and 11 పత్రాలు
స్థాయి:
ఇంటర్మీడియట్
$15
5
د.إ55.09
5
A$19.07
5
৳1,270.07
5
CA$18.92
5
CHF 13.45
5
kr92.10
5
€12.38
5
£10.70
5
HK$116.30
5
₹1,088.41
5
RM60.59
5
₦5,715
5
kr127.13
5
NZ$20.56
5
₱727.39
5
₨2,384.62
5
S$19.87
5
฿449.72
5
₺104.62
5
B$81.14
5
R220.73
5
Лв24.22
5
₩16,597.24
5
₪49.06
5
Learn how to use JavaScript programming step by step in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
4 గంటల 34 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
34 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$20
د.إ73.46
A$25.43
৳1,693.43
CA$25.23
CHF 17.94
kr122.80
€16.51
£14.27
HK$155.06
₹1,451.22
RM80.79
₦7,620
kr169.50
NZ$27.42
₱969.86
₨3,179.50
S$26.50
฿599.63
₺139.50
B$108.18
R294.31
Лв32.29
₩22,129.66
₪65.42
Learn how to use Microsoft Office and its applications.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
5 గంటల 19 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
37 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$29
د.إ106.52
A$36.88
৳2,455.47
CA$36.59
CHF 26.01
kr178.06
€23.94
£20.69
HK$224.84
₹2,104.27
RM117.14
₦11,049
kr245.78
NZ$39.76
₱1,406.30
₨4,610.27
S$38.43
฿869.46
₺202.28
B$156.87
R426.75
Лв46.82
₩32,088.01
₪94.85

Sign Up

Share

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to LearnDesk learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.