బ్రౌజ్
ధర
స్థాయి
Learn Python programming from basics to advanced level.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
12 గంటల
చేర్చబడిన:
69 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$99.99
$69.99
58
€92.45
€64.71
58
£82.02
£57.41
58
CA$133.90
CA$93.72
58
A$143.76
A$100.63
58
S$132.14
S$92.49
58
HK$780.99
HK$546.67
58
CHF 92.58
CHF 64.80
58
NOK kr991.36
NOK kr693.92
58
DKK kr687.80
DKK kr481.44
58
NZ$156.56
NZ$109.59
58
د.إ367.26
د.إ257.07
58
৳10,395.34
৳7,276.42
58
₹8,165.46
₹5,715.58
58
RM431.55
RM302.07
58
₦45,257.47
₦31,678.87
58
₨22,886.05
₨16,019.55
58
฿3,309.66
฿2,316.66
58
₺1,879.07
₺1,315.29
58
B$512.54
B$358.76
58
R1,704.29
R1,192.95
58
Лв180.64
Лв126.44
58
₩124,147.80
₩86,899.74
58
₪340.87
₪238.59
58
₱5,458.58
₱3,820.84
58
¥12,870.07
¥9,008.66
58
MX$1,877.88
MX$1,314.46
58
QR365.37
QR255.75
58
P1,273.80
P891.62
58
KSh12,388.76
KSh8,671.76
58
E£2,965.13
E£2,075.50
58
ብር5,362.57
ብር3,753.64
58
Kz50,371.96
Kz35,258.86
58
CLP$82,456.75
CLP$57,717.25
58
CN¥673.29
CN¥471.28
58
RD$5,657.62
RD$3,960.16
58
DA13,643.43
DA9,549.99
58
FJ$217.37
FJ$152.15
58
Q784.95
Q549.44
58
GY$20,921.02
GY$14,644.09
58
ISK kr14,282.57
ISK kr9,997.37
58
DH1,013.01
DH709.07
58
L1,899.87
L1,329.85
58
ден5,697.08
ден3,987.78
58
MOP$804.46
MOP$563.10
58
N$1,681.83
N$1,177.23
58
C$3,653.88
C$2,557.60
58
रु13,072.78
रु9,150.56
58
S/381.22
S/266.84
58
K352.40
K246.67
58
SAR375.54
SAR262.86
58
ZK1,842.37
ZK1,289.61
58
L455.90
L319.11
58
Kč2,220.37
Kč1,554.19
58
Ft36,864.31
Ft25,803.91
58
SEK kr1,043.27
SEK kr730.25
58
ARS$18,215.34
ARS$12,750.19
58
Bs690.96
Bs483.65
58
COP$469,416.12
COP$328,577.20
58
₡57,089.79
₡39,961.14
58
L2,467
L1,726.83
58
₲740,259.05
₲518,159.12
58
$U3,965.34
$U2,775.62
58
Learn about MySQL database management step by step in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
10 గంటల 1 నిమిషం
చేర్చబడిన:
60 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$99.99
$69.99
21
€92.45
€64.71
21
£82.02
£57.41
21
CA$133.90
CA$93.72
21
A$143.76
A$100.63
21
S$132.14
S$92.49
21
HK$780.99
HK$546.67
21
CHF 92.58
CHF 64.80
21
NOK kr991.36
NOK kr693.92
21
DKK kr687.80
DKK kr481.44
21
NZ$156.56
NZ$109.59
21
د.إ367.26
د.إ257.07
21
৳10,395.34
৳7,276.42
21
₹8,165.46
₹5,715.58
21
RM431.55
RM302.07
21
₦45,257.47
₦31,678.87
21
₨22,886.05
₨16,019.55
21
฿3,309.66
฿2,316.66
21
₺1,879.07
₺1,315.29
21
B$512.54
B$358.76
21
R1,704.29
R1,192.95
21
Лв180.64
Лв126.44
21
₩124,147.80
₩86,899.74
21
₪340.87
₪238.59
21
₱5,458.58
₱3,820.84
21
¥12,870.07
¥9,008.66
21
MX$1,877.88
MX$1,314.46
21
QR365.37
QR255.75
21
P1,273.80
P891.62
21
KSh12,388.76
KSh8,671.76
21
E£2,965.13
E£2,075.50
21
ብር5,362.57
ብር3,753.64
21
Kz50,371.96
Kz35,258.86
21
CLP$82,456.75
CLP$57,717.25
21
CN¥673.29
CN¥471.28
21
RD$5,657.62
RD$3,960.16
21
DA13,643.43
DA9,549.99
21
FJ$217.37
FJ$152.15
21
Q784.95
Q549.44
21
GY$20,921.02
GY$14,644.09
21
ISK kr14,282.57
ISK kr9,997.37
21
DH1,013.01
DH709.07
21
L1,899.87
L1,329.85
21
ден5,697.08
ден3,987.78
21
MOP$804.46
MOP$563.10
21
N$1,681.83
N$1,177.23
21
C$3,653.88
C$2,557.60
21
रु13,072.78
रु9,150.56
21
S/381.22
S/266.84
21
K352.40
K246.67
21
SAR375.54
SAR262.86
21
ZK1,842.37
ZK1,289.61
21
L455.90
L319.11
21
Kč2,220.37
Kč1,554.19
21
Ft36,864.31
Ft25,803.91
21
SEK kr1,043.27
SEK kr730.25
21
ARS$18,215.34
ARS$12,750.19
21
Bs690.96
Bs483.65
21
COP$469,416.12
COP$328,577.20
21
₡57,089.79
₡39,961.14
21
L2,467
L1,726.83
21
₲740,259.05
₲518,159.12
21
$U3,965.34
$U2,775.62
21
Learn the concepts of core java from basics to advanced level.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 25 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
49 వీడియోలను and 33 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$59.99
20
€55.47
20
£49.20
20
CA$80.33
20
A$86.25
20
S$79.28
20
HK$468.56
20
CHF 55.54
20
NOK kr594.78
20
DKK kr412.65
20
NZ$93.93
20
د.إ220.34
20
৳6,236.79
20
₹4,898.95
20
RM258.91
20
₦27,152.67
20
₨13,730.71
20
฿1,985.66
20
₺1,127.36
20
B$307.50
20
R1,022.50
20
Лв108.38
20
₩74,483.71
20
₪204.50
20
₱3,274.93
20
¥7,721.53
20
MX$1,126.65
20
QR219.21
20
P764.23
20
KSh7,432.76
20
E£1,778.96
20
ብር3,217.33
20
Kz30,221.16
20
CLP$49,470.75
20
CN¥403.94
20
RD$3,394.35
20
DA8,185.51
20
FJ$130.41
20
Q470.93
20
GY$12,551.77
20
ISK kr8,568.97
20
DH607.76
20
L1,139.84
20
ден3,418.02
20
MOP$482.64
20
N$1,009.03
20
C$2,192.18
20
रु7,843.15
20
S/228.72
20
K211.42
20
SAR225.30
20
ZK1,105.35
20
L273.52
20
Kč1,332.13
20
Ft22,117.11
20
SEK kr625.92
20
ARS$10,928.48
20
Bs414.54
20
COP$281,630.89
20
₡34,251.59
20
L1,480.10
20
₲444,125.81
20
$U2,379.05
20
Learn about the Oracle SQL, SQL Plus, PL-SQL from scratch.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 39 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
35 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$13.99
$9.99
20
€12.93
€9.23
20
£11.47
£8.19
20
CA$18.73
CA$13.37
20
A$20.11
A$14.36
20
S$18.48
S$13.20
20
HK$109.27
HK$78.02
20
CHF 12.95
CHF 9.25
20
NOK kr138.70
NOK kr99.04
20
DKK kr96.23
DKK kr68.71
20
NZ$21.90
NZ$15.64
20
د.إ51.38
د.إ36.69
20
৳1,454.45
৳1,038.59
20
₹1,142.46
₹815.81
20
RM60.38
RM43.11
20
₦6,332.15
₦4,521.67
20
₨3,202.07
₨2,286.54
20
฿463.06
฿330.66
20
₺262.90
₺187.73
20
B$71.71
B$51.20
20
R238.45
R170.27
20
Лв25.27
Лв18.04
20
₩17,370.01
₩12,403.60
20
₪47.69
₪34.05
20
₱763.73
₱545.36
20
¥1,800.70
¥1,285.84
20
MX$262.74
MX$187.61
20
QR51.12
QR36.50
20
P178.22
P127.26
20
KSh1,733.36
KSh1,237.76
20
E£414.86
E£296.24
20
ብር750.29
ብር535.77
20
Kz7,047.74
Kz5,032.66
20
CLP$11,536.85
CLP$8,238.25
20
CN¥94.20
CN¥67.26
20
RD$791.58
RD$565.25
20
DA1,908.90
DA1,363.11
20
FJ$30.41
FJ$21.71
20
Q109.82
Q78.42
20
GY$2,927.14
GY$2,090.21
20
ISK kr1,998.33
ISK kr1,426.97
20
DH141.73
DH101.21
20
L265.81
L189.81
20
ден797.10
ден569.19
20
MOP$112.55
MOP$80.37
20
N$235.31
N$168.03
20
C$511.22
C$365.05
20
रु1,829.06
रु1,306.10
20
S/53.33
S/38.08
20
K49.30
K35.20
20
SAR52.54
SAR37.52
20
ZK257.77
ZK184.07
20
L63.78
L45.54
20
Kč310.66
Kč221.83
20
Ft5,157.83
Ft3,683.11
20
SEK kr145.96
SEK kr104.23
20
ARS$2,548.58
ARS$1,819.89
20
Bs96.67
Bs69.03
20
COP$65,677.88
COP$46,899.36
20
₡7,987.66
₡5,703.84
20
L345.16
L246.47
20
₲103,572.59
₲73,959.27
20
$U554.80
$U396.17
20
Learn step by step PHP web programming.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
5 గంటల 33 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
43 వీడియోలను and 29 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$21
16
€19.41
16
£17.22
16
CA$28.12
16
A$30.19
16
S$27.75
16
HK$164.02
16
CHF 19.44
16
NOK kr208.20
16
DKK kr144.45
16
NZ$32.88
16
د.إ77.13
16
৳2,183.24
16
₹1,714.91
16
RM90.63
16
₦9,505.02
16
₨4,806.55
16
฿695.10
16
₺394.64
16
B$107.64
16
R357.93
16
Лв37.94
16
₩26,073.64
16
₪71.59
16
₱1,146.41
16
¥2,702.98
16
MX$394.39
16
QR76.73
16
P267.52
16
KSh2,601.90
16
E£622.74
16
ብር1,126.25
16
Kz10,579.17
16
CLP$17,317.65
16
CN¥141.40
16
RD$1,188.22
16
DA2,865.40
16
FJ$45.65
16
Q164.85
16
GY$4,393.85
16
ISK kr2,999.64
16
DH212.75
16
L399.01
16
ден1,196.50
16
MOP$168.95
16
N$353.22
16
C$767.39
16
रु2,745.56
16
S/80.06
16
K74.01
16
SAR78.87
16
ZK386.93
16
L95.74
16
Kč466.32
16
Ft7,742.28
16
SEK kr219.10
16
ARS$3,825.60
16
Bs145.11
16
COP$98,587.24
16
₡11,990.05
16
L518.12
16
₲155,469.94
16
$U832.80
16
Learn about the C# console programming in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 32 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
37 వీడియోలను and 17 పత్రాలు
స్థాయి:
ఇంటర్మీడియట్
$25
13
€23.11
13
£20.50
13
CA$33.47
13
A$35.94
13
S$33.03
13
HK$195.26
13
CHF 23.14
13
NOK kr247.86
13
DKK kr171.96
13
NZ$39.14
13
د.إ91.82
13
৳2,599.09
13
₹2,041.57
13
RM107.90
13
₦11,315.50
13
₨5,722.08
13
฿827.50
13
₺469.81
13
B$128.15
13
R426.11
13
Лв45.16
13
₩31,040.05
13
₪85.22
13
₱1,364.78
13
¥3,217.84
13
MX$469.51
13
QR91.35
13
P318.48
13
KSh3,097.50
13
E£741.35
13
ብር1,340.77
13
Kz12,594.25
13
CLP$20,616.25
13
CN¥168.34
13
RD$1,414.54
13
DA3,411.19
13
FJ$54.35
13
Q196.25
13
GY$5,230.78
13
ISK kr3,571
13
DH253.27
13
L475.01
13
ден1,424.41
13
MOP$201.13
13
N$420.50
13
C$913.56
13
रु3,268.52
13
S/95.31
13
K88.10
13
SAR93.89
13
ZK460.64
13
L113.98
13
Kč555.14
13
Ft9,217
13
SEK kr260.84
13
ARS$4,554.29
13
Bs172.75
13
COP$117,365.76
13
₡14,273.87
13
L616.81
13
₲185,083.27
13
$U991.43
13
Learn about object-oriented programming with C++.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
3 గంటల 14 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
22 వీడియోలను and 1 పత్రం
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$13.99
$9.99
10
€12.93
€9.23
10
£11.47
£8.19
10
CA$18.73
CA$13.37
10
A$20.11
A$14.36
10
S$18.48
S$13.20
10
HK$109.27
HK$78.02
10
CHF 12.95
CHF 9.25
10
NOK kr138.70
NOK kr99.04
10
DKK kr96.23
DKK kr68.71
10
NZ$21.90
NZ$15.64
10
د.إ51.38
د.إ36.69
10
৳1,454.45
৳1,038.59
10
₹1,142.46
₹815.81
10
RM60.38
RM43.11
10
₦6,332.15
₦4,521.67
10
₨3,202.07
₨2,286.54
10
฿463.06
฿330.66
10
₺262.90
₺187.73
10
B$71.71
B$51.20
10
R238.45
R170.27
10
Лв25.27
Лв18.04
10
₩17,370.01
₩12,403.60
10
₪47.69
₪34.05
10
₱763.73
₱545.36
10
¥1,800.70
¥1,285.84
10
MX$262.74
MX$187.61
10
QR51.12
QR36.50
10
P178.22
P127.26
10
KSh1,733.36
KSh1,237.76
10
E£414.86
E£296.24
10
ብር750.29
ብር535.77
10
Kz7,047.74
Kz5,032.66
10
CLP$11,536.85
CLP$8,238.25
10
CN¥94.20
CN¥67.26
10
RD$791.58
RD$565.25
10
DA1,908.90
DA1,363.11
10
FJ$30.41
FJ$21.71
10
Q109.82
Q78.42
10
GY$2,927.14
GY$2,090.21
10
ISK kr1,998.33
ISK kr1,426.97
10
DH141.73
DH101.21
10
L265.81
L189.81
10
ден797.10
ден569.19
10
MOP$112.55
MOP$80.37
10
N$235.31
N$168.03
10
C$511.22
C$365.05
10
रु1,829.06
रु1,306.10
10
S/53.33
S/38.08
10
K49.30
K35.20
10
SAR52.54
SAR37.52
10
ZK257.77
ZK184.07
10
L63.78
L45.54
10
Kč310.66
Kč221.83
10
Ft5,157.83
Ft3,683.11
10
SEK kr145.96
SEK kr104.23
10
ARS$2,548.58
ARS$1,819.89
10
Bs96.67
Bs69.03
10
COP$65,677.88
COP$46,899.36
10
₡7,987.66
₡5,703.84
10
L345.16
L246.47
10
₲103,572.59
₲73,959.27
10
$U554.80
$U396.17
10
Learn about the Microsoft Excel with VBA from basics to advanced level in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
11 గంటల 2 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
94 వీడియోలను and 91 పత్రాలు
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$25
5
€23.11
5
£20.50
5
CA$33.47
5
A$35.94
5
S$33.03
5
HK$195.26
5
CHF 23.14
5
NOK kr247.86
5
DKK kr171.96
5
NZ$39.14
5
د.إ91.82
5
৳2,599.09
5
₹2,041.57
5
RM107.90
5
₦11,315.50
5
₨5,722.08
5
฿827.50
5
₺469.81
5
B$128.15
5
R426.11
5
Лв45.16
5
₩31,040.05
5
₪85.22
5
₱1,364.78
5
¥3,217.84
5
MX$469.51
5
QR91.35
5
P318.48
5
KSh3,097.50
5
E£741.35
5
ብር1,340.77
5
Kz12,594.25
5
CLP$20,616.25
5
CN¥168.34
5
RD$1,414.54
5
DA3,411.19
5
FJ$54.35
5
Q196.25
5
GY$5,230.78
5
ISK kr3,571
5
DH253.27
5
L475.01
5
ден1,424.41
5
MOP$201.13
5
N$420.50
5
C$913.56
5
रु3,268.52
5
S/95.31
5
K88.10
5
SAR93.89
5
ZK460.64
5
L113.98
5
Kč555.14
5
Ft9,217
5
SEK kr260.84
5
ARS$4,554.29
5
Bs172.75
5
COP$117,365.76
5
₡14,273.87
5
L616.81
5
₲185,083.27
5
$U991.43
5
Learn how to manage accounting, inventory control, payroll, and many more business-related subjects using Tally.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
5 గంటల 58 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
41 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$29.90
54
€27.64
54
£24.52
54
CA$40.04
54
A$42.99
54
S$39.51
54
HK$233.54
54
CHF 27.68
54
NOK kr296.44
54
DKK kr205.67
54
NZ$46.81
54
د.إ109.82
54
৳3,108.51
54
₹2,441.71
54
RM129.04
54
₦13,533.33
54
₨6,843.61
54
฿989.69
54
₺561.89
54
B$153.26
54
R509.63
54
Лв54.01
54
₩37,123.90
54
₪101.93
54
₱1,632.28
54
¥3,848.53
54
MX$561.54
54
QR109.25
54
P380.90
54
KSh3,704.61
54
E£886.66
54
ብር1,603.57
54
Kz15,062.72
54
CLP$24,657.03
54
CN¥201.33
54
RD$1,691.79
54
DA4,079.79
54
FJ$65
54
Q234.72
54
GY$6,256.01
54
ISK kr4,270.91
54
DH302.92
54
L568.11
54
ден1,703.59
54
MOP$240.55
54
N$502.91
54
C$1,092.62
54
रु3,909.15
54
S/113.99
54
K105.37
54
SAR112.29
54
ZK550.92
54
L136.32
54
Kč663.95
54
Ft11,023.53
54
SEK kr311.96
54
ARS$5,446.93
54
Bs206.61
54
COP$140,369.45
54
₡17,071.55
54
L737.70
54
₲221,359.59
54
$U1,185.75
54
Learn about the complete concept of the C programming language in Telugu.
రకం:
ఆన్‌లైన్ క్లాస్
వ్యవధి:
6 గంటల 48 నిమిషాలు
చేర్చబడిన:
26 వీడియోలను
స్థాయి:
అన్ని స్థాయిలు
$69.99
$49.99
38
€64.71
€46.22
38
£57.41
£41
38
CA$93.72
CA$66.94
38
A$100.63
A$71.87
38
S$92.49
S$66.06
38
HK$546.67
HK$390.45
38
CHF 64.80
CHF 46.28
38
NOK kr693.92
NOK kr495.63
38
DKK kr481.44
DKK kr343.87
38
NZ$109.59
NZ$78.27
38
د.إ257.07
د.إ183.61
38
৳7,276.42
৳5,197.15
38
₹5,715.58
₹4,082.32
38
RM302.07
RM215.75
38
₦31,678.87
₦22,626.47
38
₨16,019.55
₨11,441.88
38
฿2,316.66
฿1,654.66
38
₺1,315.29
₺939.44
38
B$358.76
B$256.24
38
R1,192.95
R852.06
38
Лв126.44
Лв90.31
38
₩86,899.74
₩62,067.69
38
₪238.59
₪170.41
38
₱3,820.84
₱2,729.02
38
¥9,008.66
¥6,434.39
38
MX$1,314.46
MX$938.84
38
QR255.75
QR182.67
38
P891.62
P636.84
38
KSh8,671.76
KSh6,193.76
38
E£2,075.50
E£1,482.41
38
ብር3,753.64
ብር2,681.02
38
Kz35,258.86
Kz25,183.46
38
CLP$57,717.25
CLP$41,224.25
38
CN¥471.28
CN¥336.61
38
RD$3,960.16
RD$2,828.53
38
DA9,549.99
DA6,821.03
38
FJ$152.15
FJ$108.67
38
Q549.44
Q392.43
38
GY$14,644.09
GY$10,459.46
38
ISK kr9,997.37
ISK kr7,140.57
38
DH709.07
DH506.45
38
L1,329.85
L949.84
38
ден3,987.78
ден2,848.25
38
MOP$563.10
MOP$402.19
38
N$1,177.23
N$840.83
38
C$2,557.60
C$1,826.75
38
रु9,150.56
रु6,535.74
38
S/266.84
S/190.59
38
K246.67
K176.18
38
SAR262.86
SAR187.75
38
ZK1,289.61
ZK921.09
38
L319.11
L227.92
38
Kč1,554.19
Kč1,110.07
38
Ft25,803.91
Ft18,430.31
38
SEK kr730.25
SEK kr521.58
38
ARS$12,750.19
ARS$9,106.76
38
Bs483.65
Bs345.44
38
COP$328,577.20
COP$234,684.59
38
₡39,961.14
₡28,542.04
38
L1,726.83
L1,233.38
38
₲518,159.12
₲370,092.50
38
$U2,775.62
$U1,982.47
38

Sign Up

Share

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to LearnDesk learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.